A A A

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 17.01.2019 r., poz. 355), Burmistrz Kartuz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Począwszy od 1 lutego 2019 r. poniżej przedstawiono aktualne stawki:

Nieruchomości zamieszkane:

GOSP. DOM.

SEGREGOWANE

NIESEGREGOWANE

1 – osobowe

20,00 zł

38,00 zł

2 – osobowe

38,00 zł

72,00 zł

3 - osobowe

53,00 zł

99,00 zł

4 – osobowe

60,00 zł

114,00 zł

5 – osobowe

71,00 zł

135,00 zł

6 – osobowe i więcej

75,00 zł

143,00 zł

Nieruchomości niezamieszkane (firmy, instytucje itp.):

Wielkość pojemnika:

Segregowane

Niesegregowane

60L – 120L

35,00 zł

66,00 zł

240L

60,00 zł

114,00 złl

500L-600L

120,00 zł

228,00 zł

1100L

230,00 zł

437,00 zł

Powyższe opłaty dotyczą wywozu jednego pojemnika.

Sposób obliczenia miesięcznej opłąty:

W przypadku odbioru co 2 tygodnie odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji):
2,166(6) * STAWKA;

W przypadku odbioru co tydzień odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji):
4,333(3) * STAWKA

W przypadku nieruchomości, gdzie zadeklarowane były 4 osobowe gospodarstwa lub większe, wysłane zostały deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Warunki składania deklaracji:

  • w formie pisemnej bezpośrednio w tut. Urzędzie lub na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy;
  • organem właściwym do rozpatrzenia deklaracji jest Burmistrz Kartuz;
  • niezłożenie deklaracji, w wyznaczonym terminie, skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przedmiotowej nieruchomości.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę składać w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu tj.:

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa, czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00 - 15.00

lub przesłać ją drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. J. Hallera 1,
83-300 Kartuzy.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu:
(58) 694-52-44/46, bądź osobiście w pok. 320 tut. Urzędu.

Custom

4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

  • Zredukuj ilość odpadów poprzez używanie opakowań wielokrotnego użytku,
  • Zmniejsz objętość odpadów, poprzez zgniatanie puszek, kartoników, butelek PET itp,
  • Dopilnuj, aby odpady segregowane trafiły do odpowiednich dopasowanych kolorystycznie worków/pojemników.
  • Odpowiednio segreguj odpady biodegradowalne, aby zredukować masę odpadów zmieszanych.