A A A

Czyste Powietrze

                           

                    

 

            

OBWIESZCZENIE

 

            w sprawie przyznania dotacji na wymianę pieca węglowego w 2018 r.

 

            Burmistrz Kartuz w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany kotłów/pieców węglowych na:

 

- kotły 5-tej klasy opalane biomasą (dotyczy miejscowości na terenie Gminy poza miastem Kartuzy),

 

- kotły opalane olejem opałowym,

 

- kotły opalane gazem ziemnym,

 

- pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła wykorzystywanych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej)

 

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Wnioski mogą składać:

 

- właściciele budynków jednorodzinnych będący osobami fizycznymi,

 

- wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych,

 

- zarządcy/administratorzy lokali stanowiących własność JST.

 

Warunki składania wniosków:

 

- termin składania wniosków - wnioski należy składać od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r. Wnioski złożone poza okresem naboru będą wpisywane na listę rezerwową (nabór na listę rezerwową trwać będzie do 30 października 2018 r.); wnioski
z listy rezerwowej nie przechodzą na następny rok,

 

- dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie kotły/piece węglowe, które nie zostały jeszcze wymienione, przy czym nie udziela się dotacji na wymianę kotła węglowego
na ekogroszek
,

 

- dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego
na określone wcześniej źródła ciepła inne niż węglowe,

 

- kotły/piece węglowe muszą zostać zlikwidowane w 2018 r. i w tym samym roku należy rozpocząć ogrzewanie budynku nowym piecem lub pompą ciepła,

 

- formularze wniosków można pobrać od dnia 19 lutego 2018 r. w następujący sposób:

 

 

- głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty, poprzez wymianę pieca/kotła, efekt ekologiczny zadania,

 

- wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach,
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy; wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tylko
w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

 

            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach,
w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50).

 

Wysokość dofinansowania

 

Maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju stosowanego paliwa. Kwota dotacji może wynieść od 20% do 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż:

 

a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę (5-tej klasy) do:

 

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

 

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

 

b) dla pomp ciepła - do 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

 

c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

 

- do 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

 

- do 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

 

 

 

UWAGA:

 

- ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec pomniejszeniu,

 

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

 

- szczegółowe warunki przyznania dotacji określa regulamin udzielania dotacji
na zadania z zakresu ochrony środowiska, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w  Kartuzach z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Kartuz

 

                                                                                  /-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/499/2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska

§ 1.

 

Przedmiot i źródło finansowania

 

1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska, realizowane w granicach administracyjnych Gminy Kartuzy.

 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

- wymianę istniejących, funkcjonujących kotłów węglowych na inne niż węglowe: olejowe, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła przeznaczonych wyłącznie do podgrzewania c.w.u), biomasę (ogrzewanie przy pomocy kotła na biomasę finansowane będzie wyłącznie dla nieruchomości położonych poza miastem Kartuzy i dotyczyć będzie tylko pieców V-tej klasy),

 

- demontaż, transport, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

 

- transport, unieszkodliwienie i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,

 

-  budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/doba, na terenach, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 

3. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Kartuzy, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków), w trybie konkursowym.

 

4. W przypadku braku możliwości pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź braku środków własnych w budżecie Gminy Kartuzy, dotowanie zadań, o których mowa w ust. 2, może zostać wstrzymane lub anulowane.

 

§ 2. 

 

Formy finansowania, podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji

 

1. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

 

2. Dotacja na zadanie jest jednorazowa.

 

3. Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek. Dowodem poniesienia wydatku jest zawierający adnotację o opłaceniu rachunek/faktura VAT (w przypadku płatności gotówką) lub rachunek/faktura VAT wraz z dowodem zapłaty (w przypadku płatności przelewem).

 

4. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się (tzw. podmioty uprawnione):

 

a) osoby fizyczne,

 

b) wspólnoty mieszkaniowe,

 

c) przedsiębiorcy,

 

d) osoby prawne,

 

e) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

5. Podmioty uprawnione wymienione w ust. 4 mogą zostać ograniczone do określonych w poszczególnych konkursach na przyznanie dotacji, o których mowa w § 1, w zależności od regulaminu instytucji współfinansującej.

 

6. Podmiot uprawniony ubiegając się o przyznanie dotacji jest zobowiązany do złożenia wniosku. Formularz wniosku przygotowywany jest na dany rok, w którym przyznawana jest dotacja. Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnym formularzu, w roku, w którym nastąpi korzystanie z dotacji.

 

7. Przedmiotem wniosku może być jedno zadanie.

 

8. Podmiot uprawniony może ubiegać się o udzielenie dotacji na dowolną ilość zadań wymienionych w §1 ust.2. Dla każdego zadania składa odrębny wniosek wraz z załącznikami.

 

9. Dotacje, o których mowa w § 1, mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we władaniu więcej niż 1 osoby wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli,

 

2) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Kartuzy.

 

§ 3. 

 

Miejsce, sposób i termin składania wniosków

 

1. Wnioski składa się:

 

1)  w formie pisemnej, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Kartuzach; wzory wniosku oraz ewentualne załączniki do wniosku - zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach ( www.kartuzy.pl ) oraz dostępne są w wersji papierowej w wydziale merytorycznym (kontakt podany będzie w obwieszczeniu) i Biurze Obsługi Mieszkańca;

 

2) w jednym egzemplarzu (w przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji na więcej niż jedno zadanie – należy złożyć jeden wniosek na każde zadanie),

 

3) z kompletem obowiązkowych załączników, wymienionych we wniosku,

 

4) w danym roku kalendarzowym, w którym realizowane będzie zadanie (wnioski nie przechodzą na następny rok),

 

5)  osobiście – w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; wysłanie wniosku drogą elektroniczną dotyczy tylko podmiotów posiadających uprawniony podpis elektroniczny.

 

2.  Termin naboru wniosków ogłaszany będzie na bieżąco w danym roku kalendarzowym, na stronie www.kartuzy.pl  oraz miejscach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych sołectwach (informacja przekazywana będzie za pośrednictwem sołtysa wsi), w formie obwieszczenia, w okresie od 5 stycznia do 30 października danego roku kalendarzowego (termin zależny będzie od terminu konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nie dotyczy dotacji na przydomowe oczyszczalnia ścieków); z przyczyn niezależnych od tut. organu, termin naboru może być inny niż wcześniej wspomniany.

 

3. Obwieszczenie o naborze wniosków zawierać będzie informacje o terminie składania wniosków, miejscu i warunkach przyznawania dotacji.

 

4. Wnioski, które wpłyną do Urzędu po ogłoszonym terminie naboru zostaną ujęte na liście rezerwowej, przy czym lista rezerwowa obowiązywać będzie wyłącznie na dany rok kalendarzowy, w którym przyznawana będzie dotacja (wnioski z listy rezerwowej nie będą przechodziły na następny rok); nabór w ramach listy rezerwowej odbywać się do 30 października danego roku kalendarzowego.

 

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

6. Burmistrz Kartuz zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w drodze obwieszczenia o unieważnieniu naboru.

 

 

 

                                                                             § 4. 

 

Ogólne zasady kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz kontroli

 

1. Kwalifikacji wniosków i rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenie dotacji dokonuje Burmistrz Kartuz.

 

2. Podmiot uprawniony - w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku - jest wzywany do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub do złożenia wyjaśnień.

 

3. W przypadku niezłożenia brakujących dokumentów i/lub wyjaśnień, w terminie określonym w wezwaniu o którym mowa w ust. 2 – wniosek zostanie odrzucony.

 

4. Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

 

5. Dotujący może przeprowadzić kontrolę zadań objętych dotacją.

 

6. Burmistrz Kartuz informuje podmiot uprawniony o:

 

1) przyznaniu dotacji,

 

2) odrzuceniu wniosku.

 

7. Na potrzeby weryfikacji wniosku – Burmistrz może korzystać z danych, znajdujących się w zasobach organu i jednostkach podległych.

 

8. Nie przyznaje się dotacji na zadania już wykonane w roku innym, niż rok, w którym udzielana będzie dotacja.

 

9. Po wykonaniu zadania, przez okres 5 lat od dnia otrzymania dotacji oraz przez cały okres weryfikacji wniosku, Burmistrz ma prawo przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków.

 

10. Dotowany jest zobowiązany udostępnić przedmiot kontroli, przez wspomniany w ust. 9, okres czasu.

 

11. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z umowy, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, na warunkach kreślonych w umowie.

 

§ 5.                                                               

 

Dotacje na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

 

1) dokument potwierdzający stosowanie paliwa stałego w sezonie grzewczym poprzedzającym wymianę źródła ogrzewania (oświadczenie Wnioskodawcy, zdjęcia kotła węglowego planowanego do wymiany),

 

2) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.),

 

3) oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Kartuzach, dotyczące:

 

a) likwidacji węglowego systemu ogrzewania,

 

b) zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji,

 

c) zawarcia umowy z dostawcą medium grzewczego,

 

d) dokumenty wymagane do eksploatacji nowego źródła, uzyskane od właściwych organów,

 

e) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, w przypadku wymiany pieca (w oparciu o formularz przygotowany przez Urząd Miejski w Kartuzach),

 

f) inne określone w formularzu wniosku.

 

3. Wysokość jednorazowej dotacji jest uzależniona od rodzaju zastosowanego paliwa. Kwota dotacji wynosić może od 20% do 50% udokumentowanych wydatków na dane źródło ogrzewania, lecz nie więcej niż kwota podana w ust. 4 odpowiednio dla każdego z zastosowanych rodzajów paliwa. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości środków przyznanych Gminie Kartuzy przez instytucję współfinansującą (tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 

4.  Maksymalna kwota dotacji, wskazana w ust. 3, ze względu na rodzaj paliwa opałowego, wynosi:

 

a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

 

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

 

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

 

b) dla pomp ciepła

 

– 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

 

c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

 

- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

 

- 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

 

5. Poziom dofinansowania ze środków budżetu Gminy na zadania związane z wymianą systemu grzewczego nie może przekroczyć poziomu udokumentowanych i faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, przez które rozumie się koszty wymienione w ust. 6.

 

6. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione na:

 

a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

 

- kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą (dla biomasy wyłącznie piece klasy V-tej)

 

- pomp ciepła,

 

- węzłów cieplnych z przyłączami,

 

b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

 

7. Nie przyznaje się dotacji na:

 

1) instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,

 

2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,

 

3) zmianę ogrzewania niewęglowego na inne ekologiczne systemy grzewcze,

 

4) instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

 

5) zadania wykonane w roku innym niż rok, w którym przyznawana jest dotacja oraz koszty poniesione przed podpisaniem umowy.

 

8. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania oraz ustalenia wysokości dotacji będzie planowany efekt ekologiczny, sporządzony w oparciu o dane zawarte we wniosku. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, w których redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, na skutek wymienionego źródła ogrzewania, będzie najwyższa.

 

9.  Warunki przyznania dotacji, wysokość dotacji oraz termin rozliczenia dotacji zawiera się w umowie z Wnioskodawcą.

 

§ 6. 

 

Dotacje na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

 

1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

 

1) dokumentację fotograficzną wyrobu azbestowego przed unieszkodliwieniem,

 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością,

 

3) dokument uprawniający do demontażu wydany przez właściwy organ (pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru demontażu itp.),

 

4) inne określone we wniosku.

 

2. Burmistrz Kartuz, w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych, wybiera wykonawcę prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu oraz transporcie, zabezpieczeniu i utylizacji azbestu. Burmistrz Kartuz zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy na każde z ww. zadań osobno, w przypadku, gdy kwota za wykonanie części usługi u jednego wykonawcy będzie niższa u innego wykonawcy.

 

3. Z wykonawcą prac Gmina Kartuzy zawiera umowę, w której określa kwoty za wykonanie usługi oraz szczegółowe warunki wykonania usługi.

 

4. Dotacja na zadanie polegające na:

 

- demontażu, transporcie i utylizacji azbestu wynosi od 60% do 100% kosztów kwalifikowanych,

 

- transport, unieszkodliwienie i zabezpieczenie zalegającego azbestu, tj. azbestu zdemontowanego i składowanego przez Wnioskodawcę – wynosi od 60% do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

5. Wysokość przyznawanych środków uzależniona będzie od środków finansowych Gminy; w przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, pierwszeństwo w przyznawaniu dotacji oraz ustalania wysokości kwoty dotacji będą miały zadania polegające na transporcie, unieszkodliwianiu i zabezpieczaniu zalegającego azbestu.

 

6. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania, w przypadku azbestu niezalegającego, będzie stopień pilności (od I-III, gdzie I-oznacza najwyższy stopień pilności, III – najniższy stopień pilności) określony we wniosku, na formularzu przygotowanym przez Urząd Miejski w Kartuzach. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o I-szym stopniu pilności, a w ostatniej kolejności - o III-cim stopniu pilności.

 

 

 

  7. Wnioskodawca, składając wniosek:

 

- wyraża zgodę na realizację usługi, przez podmiot wyłoniony przez Gminę Kartuzy,

 

- wyraża zgodę i udostępnia Gminie nieruchomość na potrzeby wykonania prac, w okresie realizacji usługi,

 

- zobowiązuje się do rzetelnego podania powierzchni wyrobów azbestowych do usunięcia/unieszkodliwienia, a w razie błędnego podania ilości pokrywa różnicę powstałą w wyniku niewłaściwego oszacowania ilości wyrobów azbestowych do unieszkodliwienia/usunięcia.

 

8. W przypadku pokrycia 100% kosztów zadania określonego w ust. 2, Gmina Kartuzy zawiera umowę na wykonanie usługi tylko z wykonawcą, o której mowa w ust.3. W przypadku pokrycia kosztów w stopniu wymagającym dodatkowego wkładu finansowego wnioskodawcy (dotacja będzie niższa niż 100%), z wnioskodawcą zawarta zostanie umowa, szczegółowo określająca warunki finansowania zadania.

 

9. Przedmiotowa dotacja nie uwzględnia kosztów zabezpieczenia dachu/elewacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 

10. Wnioskodawca, zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie, zabezpieczyć obiekt, w którym demontowany jest azbest.

 

11. Dotacja uiszczana jest bezpośrednio na rachunek wykonawcy usługi.

 

12. Ostateczna kwota dotacji uiszczana jest w oparciu o ilość odpadów, wynikających z karty przekazania odpadu i ceny jednostkowej określonej w umowie z wykonawcą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. 

 

Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych

 

1. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną realizację zadania, po jego zakończeniu.

 

2. Dotowaniu nie podlegają:

 

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane na nieruchomościach, które mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków obsługujące budynki inne niż mieszkalne;

 

3) przydomowe oczyszczalnie ścieków w sytuacji, gdy inwestycja została już dofinansowana ze źródeł innych niż środki własne Wnioskodawcy;

 

  4)  koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

 

5) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;

 

6) koszty sporządzonej dokumentacji;

 

7) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

 

8) koszty żwiru i piasku;

 

3. Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.).

 

4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków mieszkalnych, natomiast o dofinansowanie może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron.

 

5. Kryterium przyznania dotacji jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Kartuzach. PIerwszeństwo przyznaje się wnioskom, które złożone zostały wcześniej.

 

6. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

 

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia na budowę lub przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji
o pozwoleniu na budowę, wydane przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach;

 

2) mapę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków;

 

3) projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;

 

4) zobowiązanie o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie budynku wydane nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni jest równoczesna z realizacją budowy budynku mieszkalnego;

 

5) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której jest budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

 

6) inne dokumenty określone w formularzu wniosku.

 

7. Dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1226).

 

8. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Kartuzy jest wywiązanie się z warunków umowy, którą Gmina Kartuzy zawrze z Wnioskodawcą.

 

9. Umowa wskazana w ust. 8 określa w szczególności:

 

1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę;

 

2) przedmiot umowy;

 

3) wysokość dotacji;

 

4) prawa i obowiązki Dotowanego;

 

5) czas realizacji budowy;

 

6) zasady zwrotu dotacji;

 

7) warunki rozwiązania/ wypowiedzenia umowy;

 

8) postanowienia końcowe.

 

10. Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości:

 

1) 2.000,00 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość;

 

2) 5.000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość.

 

- z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania ze środków budżetu Gminy nie może przekroczyć poziomu udokumentowanych i faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

11. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy określony w umowie, po dostarczeniu:

 

1) pisma informującego o zakończeniu budowy oraz o możliwości odbioru komisyjnego wybudowanej oczyszczalni;

 

2) dokumentów świadczących o poniesionych kosztach dotyczących wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (np. faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty);

 

3) kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną;

 

4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia w zakresie branży wodno – kanalizacyjnej, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej.

 

12. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 10, wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.

 

§ 8. 

 

         Pomoc de minimis

 

1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa (albo w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest taka działalność), stanowić ona będzie odpowiednio:

 

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013r.) lub

 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013r.) lub

 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE. L 190 z 28.06.2014r.).

 

2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć:

 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 

3.  Udzielanie pomocy de minimis, w ramach zadań i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty wygaśnięcia ww. rozporządzenia.

 

 

 

 

Projekt zakładał realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stała się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym.

W ramach kampanii w okresie 05.2017r. – 06.2017r. zrealizowano następujące działania:

 1. Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"
 2. Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"
 3. Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"
 4. Konkurs "Pomorski ekolog"
 5. Konkurs internetowy "Eco-wiedza"
 6. Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej
 7. Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych
 8. Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Działanie 1: Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"

Pierwszym działaniem, które odbyło się na kościerskim Rynku w ramach niniejszego projektu było przeprowadzenie w maju 2016 roku "Kaszubskiego Dnia Energii". T-shirty 
z kolorowych gazet, spódnice z plastikowych kubków, naszyjniki z zużytych nakrętek 
i wiele innych rozmaitych kolorowych kreacji zaprezentowali uczniowie kościerskich szkół w czasie II edycji „Kościerskiego Dnia Energii”. W taki sposób młodzież i ich opiekunowie zachęcali mieszkańców Kościerzyny i powiatu do oszczędzania energii. Najciekawsze stroje  w każdej kategorii wiekowej wyróżnione zostały przez Jury Power Bankiem - przenośną ładowarką. Pozostali uczestnicy otrzymali bony podarunkowe.

W czasie „Kościerskiego Dnia Energii” prócz pokazu mody ekologicznej mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi na ten dzień stoiskami edukacyjnymi kościerskich placówek edukacyjnych. Każda ze Szkół w swoim namiocie przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli promowała efektywność energetyczną poprzez prezentację odnawialnych źródeł energii. Stoiska edukacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego Miasta oraz przebywających w tym czasie gości. Tego dnia w namiotach można było podziwiać prace młodych artystów – laureatów szkolnych konkursów plastycznych, którym ze sceny nagrody wręczył Burmistrz Miasta Kościerzyna Pan Michał Majewski. Uczestnicy imprezy mogli również skorzystać z praktycznych porad ekologicznych przygotowanych przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Bibliotekę Miejską w Kościerzynie, a wolny czas umilały mieszkańcom występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Działanie 2: Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"

Celem wydanej e-publikacji "Eko-Pomorze" było zbliżenie mieszkańcom województwa pomorskiego problematyki zanieczyszczenia powietrza i środowiska. Publikacja podzielona została na tematyczne rozdziały zawierające m.in.:

 • stan środowiska naturalnego w województwie pomorskim
 • zanieczyszczenie powietrza - powstawanie i jego wpływ na stan środowiska i zdrowie człowieka
 • odnawialne źródła energii – rodzaje i perspektywy wykorzystania
 • możliwości dofinansowania OZE

Działanie 3: Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"

Jednym z działań kampanii było przeprowadzenie w czterech powiatach województwa pomorskiego "Spotkań z ekologią". Spotkania w powiatach kartuskim, kościerskim, bytowskim oraz lęborskim poprowadziła Prezes Ligi Ochrony Przyrody 
w Kościerzynie Pani Teresa Preis.

"Spotkania z ekologią", które udało się zrealizować w ramach niniejszego projektu stworzyły możliwość realnego wzbogacenia wiedzy z zakresu ochrony jakości powietrza oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Dzięki przygotowanej części teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej, uczestnicy mieli możliwość naocznego zaobserwowania zjawisk związanych np. paleniem plastików czy działania mikro instalacji solarnej. Każdy z uczestników otwartych spotkań z ekologią otrzymał zakładkę do książki z hasłem promującym oszczędzanie energii w domu/pracy/szkole.

Działanie 4: Konkurs "Pomorski ekolog"

Niniejsze działanie miało na celu możliwość zaprezentowania działań proekologicznych miast województwa pomorskiego poprzez nagranie i przesłanie na konkurs filmiku. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej tego wydarzenia (prasa, radio, facebook, strona www Miasta Kościerzyna, portale informacyjne, plakaty) konkurs w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został unieważniony z powodu zbyt małej ilości nadesłanych zgłoszeń.

Działanie 5: Konkurs internetowy "Eko-wiedza"

29 maja br. na stronie internetowej Miasta Kościerzyna oraz na facebooku ogłoszono konkurs dla mieszkańców, który potrwał do 24 czerwca br. Zadaniem mieszkańców było odpowiadanie na cyklicznie wstawiane pytania dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. W gronie laureatów znalazło się 20 osób. Osoby te odpowiedziały poprawnie na każde z umieszczanych pytań. Z wyszczególnionych laureatów wyłoniono miejsce I, 2 miejsca II, miejsce III, 4 wyróżnienia. Pozostałe osoby, które odpowiedziały poprawnie na każde z pytań otrzymały również nagrody.

Działanie 6: Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej

Działanie to miało na celu poszerzanie świadomości ekologicznej uczestników gry. 
W grze udział wzięły 5-osobowe drużyny z pięciu kościerskich placówek oświatowych wraz z opiekunami. Na starcie przy Urzędzie Miasta Kościerzyna uczestnicy otrzymali mapy, według których poruszali się po mieście. Każda z drużyn otrzymała inne zestawienie lokalizacji punktów. Na każdej ze stacji (przygotowanej przez poszczególnych partnerów gry) uczestnicy mierzyli się z przygotowanymi zadaniami związanymi z tematyką ochrony powietrza, środowiska oraz edukacji ekologicznej. Zwyciężyła drużyna, która zdobyła najwięcej punktów przyznawanych przez koordynatorów w poszczególnych stacjach. Pozostałe drużyny również zostały nagrodzone. Na mecie dla uczestników przygotowano piknik ekologiczny 
z poczęstunkiem.

Partnerami merytorycznymi gry byli:
-       Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO,
-       Straż Miejska w Kościerzynie,
-       Powiatowa Państwowa Straż Pożarna,
-       Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie,
-       Liga Ochrony Przyrody Oddział Kościerzyna,
-       Nadleśnictwo Kościerzyna.

Działanie 7: Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych

Pierwsza seria plakatów - 40 sztuk została przeznaczona na rozpropagowanie konkursu "Pomorski ekolog", druga natomiast w ilości 60 sztuk zaprezentowała mieszkańcom "Eko Dekalog" - krótkie wskazówki na temat tego, co zrobić by wspólnie dbać o środowisko.

Działanie 8: Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Artykuł w prasie lokalnej – 3 szt.

Artykuły informacyjno-edukacyjne ukazały się w:

 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 14.02.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 13.06.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 23.06.2017

Spot w radio regionalnym – 4 szt.

Emisja spotów informacyjno-edukacyjnych wyemitowana została w:

 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 13-18.02.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 22-27.05.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 05-10.06.2017

Promocja kampanii trwała przez cały okres realizacji Projektu, począwszy od poinformowania mieszkańców Kościerzyny o otrzymania dofinansowania na realizację niniejszego zadania do czasu umieszczenia sprawozdania z realizacji niniejszego projektu na stronie www. Efekty każdego, poszczególnego etapu kampanii na bieżąco umieszczano na stronie www oraz Facebooku Miasta.

Cel główny:

Głównym celem projektu było upowszechnienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe:

-       podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego 
w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
-       zwiększenie świadomości na temat energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i sposobów oszczędności energii,
-       podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie korzyści ekonomicznych wynikających z racjonalnego wykorzystywania energii w gospodarstwach domowych,
-       upowszechnienie racjonalnego zużywania energii,
-       promocja efektywności energetycznej,
-       promocja odnawialnych źródeł energii,
-       poprawa jakości powietrza,
-       kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego,
-       wykształcenie prawidłowych postaw proprzyrodniczych, w tym sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii i ochronie powietrza,
-       zwiększenie zainteresowania mieszkańców tematyką ochrony środowiska, 
a głównie powietrza,
-       wykształcenie pokolenia świadomego ekologicznie oraz pełnego szacunku dla środowiska naturalnego,
-       zmniejszenie końcowego zużycia energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego, a tym samym redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

Finansowanie Projektu:

1.

Całkowita wartość zadania:

18.736,87 zł

2.

Środki własne:

10.766,85 zł

3.

Dofinansowanie (dotacja) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:           

  7.970,02 zł

Pisemne sprawozdanie.pdf - TUTAJ

Publikacja_Eko-Pomorze.pdf - TUTAJ


 Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 www.wfos.gdansk.pl

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

Czy wiesz, że:

 •  Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

http://www.plasticeurope.pl/
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie odpadów na terenie Naszej Gminy wyjaśniam, że:

- nie zawsze kolor dymu inny niż biały oznacza spalanie śmieci,

- dymy z kominów mogą wyglądać bardzo różnie, w zależności od rodzaju stosowanego paliwa przybierają różne barwy,

- dymy w kolorze białym, szarym, ciemno szarym lub czarnym pochodzą ze spalania paliw dopuszczalnych do użycia (wilgotne drewno, węgiel, biomasa, olej, gaz itp.),

- zdecydowanie niebezpieczne są dymy o barwie niejednolitej, najczęściej żółtawe, bure lub pomarańczowe.

Ryc.1. Kolory dymów wydobywających się z kominów podczas spalania różnych paliw (źródło: Fundacja ARMAAG).

            Gmina Kartuzy znajduje się w strefie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza, którego głównym źródłem są lokalne kotłownie i spalane w nich paliwo niskiej jakości . W przypadku zaobserwowania dymów o barwie niejednolitej, proszę o:

- niezwłoczne powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji,

- opcjonalnie - wykonanie fotografii, na której widoczne będzie zadymienie (co ułatwi identyfikację dymu i jego źródła).

            Ponadto informuję, że identyfikacja dymu po zabarwieniu jest najmniej skomplikowanym i najbardziej skutecznym sposobem, więc ważna jest szybka reakcja. Żadne kontrole palenisk czy pobieranie próbek z kominów/palenisk nie dają rzetelnego obrazu i nie pozwalają na jednoznaczną i skuteczną weryfikację, czym się pali w danej posesji.