A A A

Czyste Powietrze

                                                                                           

                                       

                    

 

OBWIESZCZENIE

            w sprawie przyznania dotacji na wymianę pieca węglowego w 2017 r.

            Burmistrz Kartuz w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłasza nabór wniosków na dofinasowanie do wymiany kotłów węglowych na:

- kotły opalane biomasą (dotyczy miejscowości na terenie Gminy poza miastem Kartuzy),

- kotły opalane olejem opałowym,

- kotły opalane gazem ziemnym,

- pompy ciepła (nie dotyczy pomp ciepła wykorzystywanych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej)

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wnioski mogą składać:

- właściciele budynków jednorodzinnych będące osobami fizycznymi,

- wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków wielorodzinnych,

Warunki składania wniosków:

- wnioski należy składać od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Wnioski złożone poza okresem naboru nie będą rozpatrywane,

- dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie kotły węglowe, które nie zostały jeszcze wymienione, przy czym nie udziela się dotacji na wymianę kotła węglowego na ekogroszek,

- dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na określone wcześniej źródła ciepła inne niż węglowe,

- kotły węglowe muszą zostać zlikwidowane w 2017 r. i w tym samym roku należy rozpocząć ogrzewanie budynku nowym piecem lub pompą ciepła,

- formularze wniosków można pobrać od dnia 30 stycznia 2017 r. w następujący sposób:

- głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty, poprzez wymianę pieca, efekt ekologiczny zadania.

- wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy; wnioski złożone pocztą elektroniczną rozpatrywane będą tyko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść nie więcej niż:

a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę do:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) dla pomp ciepła - do 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- do 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

- do 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

 

UWAGA:

- ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec zmianie,

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

- szczegółowe warunki przyznania dotacji określa regulamin konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)” dostępny na stronie www.wfos.gdansk.pl/fundusze krajowe/konkursy. W celu bezpośredniego przejścia do regulaminu konkursu należy kliknąć na logo WFOS (na górze obwieszczenia).

 

WNIOSEK DO POBRANIA

           

 

                                                                                             Burmistrz Kartuz

                                                                                  /-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

Czy wiesz, że:

  •  Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

http://www.plasticeurope.pl/
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie odpadów na terenie Naszej Gminy wyjaśniam, że:

- nie zawsze kolor dymu inny niż biały oznacza spalanie śmieci,

- dymy z kominów mogą wyglądać bardzo różnie, w zależności od rodzaju stosowanego paliwa przybierają różne barwy,

- dymy w kolorze białym, szarym, ciemno szarym lub czarnym pochodzą ze spalania paliw dopuszczalnych do użycia (wilgotne drewno, węgiel, biomasa, olej, gaz itp.),

- zdecydowanie niebezpieczne są dymy o barwie niejednolitej, najczęściej żółtawe, bure lub pomarańczowe.

Ryc.1. Kolory dymów wydobywających się z kominów podczas spalania różnych paliw (źródło: Fundacja ARMAAG).

            Gmina Kartuzy znajduje się w strefie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza, którego głównym źródłem są lokalne kotłownie i spalane w nich paliwo niskiej jakości . W przypadku zaobserwowania dymów o barwie niejednolitej, proszę o:

- niezwłoczne powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji,

- opcjonalnie - wykonanie fotografii, na której widoczne będzie zadymienie (co ułatwi identyfikację dymu i jego źródła).

            Ponadto informuję, że identyfikacja dymu po zabarwieniu jest najmniej skomplikowanym i najbardziej skutecznym sposobem, więc ważna jest szybka reakcja. Żadne kontrole palenisk czy pobieranie próbek z kominów/palenisk nie dają rzetelnego obrazu i nie pozwalają na jednoznaczną i skuteczną weryfikację, czym się pali w danej posesji.