A A A

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KARTUZY NA REALIZACJĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2017

 

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane
w 2017 r.

 

Warunki składania wniosków:

- wnioski mogą składać wyłącznie osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.

- wnioski należy składać w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

 

Warunki otrzymania dotacji:

 1. I.Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:
 2. 1)w terminie naboru wniosku, złożą wniosek wraz z załącznikami. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kartuzy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2017;
 3. 2)posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację zbiornika bezodpływowego;
 4. 3)nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Kartuzy.
  1. II.Dotacja przysługuje wnioskodawcom, którzy wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków:
   1. 1)o przepustowości do 5 m³/d (w ramach zwykłego korzystania z wód – art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat.
   2. 2)dotacją objęte są urządzenia posiadające certyfikat zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.).
 5. III.Kolejność przyznawania dotacji - według daty wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego
  w Kartuzach.
 6. IV.Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Kartuzy na przydomowe oczyszczalnie ścieków na dany rok budżetowy.

 

 

 

Maksymalna wysokość dotacji:

Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości nie przekraczającej 50% kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:

 1. 1)2.000,00 zł dla wnioskodawcy oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość;
 2. 2)5.000,00 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość.

Miejsce składania wniosków:

- wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu), bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1,
83-300 Kartuzy. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej będą rozpatrywane tylko w przypadku posiadania uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

- formularze wniosków można pobrać od dnia 20 marca 2017 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.kartuzy.pl w zakładce: ogłoszenia;
 • za pośrednictwem strony www.odpady.kartuzy.pl, w zakładce nieczystości ciekłe;
 • osobiście na parterze (Biuro Obsługi Mieszkańca) lub w pok. 320 tut. Urzędu (III piętro).

 

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. Pracy Urzędu (pok. 320, tel. 58 694 52 50).

 

Szczegółowe warunki przyznania dotacji określa Regulamin przyznawania dotacji
z budżetu Gminy Kartuzy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2017.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

1. REGULAMIN

 

2. WNIOSEK

Burmistrz Kartuz

/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

W związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Tut. Urząd informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

Podstawa prawna

 

W myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 m3/dobę) wymaga:

 

 1. 1.zgłoszenia budowy (do Starosty) oraz
 2. 2.zgłoszenia zamiaru eksploatacji (do Burmistrza).

 

Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów:

 

 1. 1.w kwestii zgłoszenia budowy – art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
 2. 2.w kwestii eksploatacji – art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.).

 

Co i kiedy zgłaszać

 

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
 • Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Obowiązkiem zgłoszenia objęte są również oczyszczalnie obecnie eksploatowane, a dotychczas nie zgłoszone.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z przydomowej oczyszczalni  musi być zgodna z wytycznymi Ministra Środowiska. Normy w tym zakresie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (treść rozporządzenia poniżej). Poziom tych norm  zróżnicowany jest ze względu na lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji oraz poza aglomeracją.

 

Obszar aglomeracji Kartuzy określony został UCHWAŁĄ NR 52/V/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 roku (treść uchwały poniżej).

 

Normy jakie muszą spełniać oczyszczone ścieki odprowadzane z przydomowych oczyszczalni ścieków:

 

 1. a)Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego aglomeracji Kartuzy:

 

-  wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo (§4 ust. 9 ww. Rozporządzenia) – dla aglomeracji Kartuzy równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 28 625;

 

-  mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

 

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (§ 13 ust. 6 ww. Rozporządzenia);

 

-   mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

 

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. (§ 13 ust. 8 ww. Rozporządzenia).

 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w aglomeracji Kartuzy wynoszą:

 

BZT5                      15 mg O2/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

 

ChZTcr                   125 mg O2/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 75%

 

Zawiesina ogólna – 35 mg/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

 

Azot ogólny –           15 mg N/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 70%

 

Fosfor –                     2 mg/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

 

 

 

-  Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją Kartuzy:

 

-  wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000 (§4 ust. 8 ww. Rozporządzenia);

 

-  mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) BZT5 ścieków (wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków) dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

 

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (§ 13 ust. 5 ww. Rozporządzenia).

 

-  mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

 

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. (§ 13 ust. 7 ww. Rozporządzenia).

 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń poza aglomeracją Kartuzy wynoszą:

 

BZT5                      40 mg O2/l

 

ChZTcr                   150 mg O2/l

 

Zawiesina ogólna – 50 mg/l

 

 

Do pobrania:

- Wzór wniosku

- Rozporządzenie

- Uchwała

 

Podkategorie