A A A

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Kartuzy funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod następującymi adresami:

 

 

 

Adres: ul. Mściwoja II 14, Kartuzy

Operator - ELWOZ Sp. z o.o.

 

Adres: ul. Szkolna 53, Kiełpino

Operator - P.H.U SANIKO - Andrzej Koszałka

 

Godziny Otwarcia:

Pn-Pt od 8.00 do 16.00

Sb od 9.00 do 14.00

 

Do niniejszych punktów można oddać następujące posegregowane odpady komunalne:

 • odpady zielone

  tj. trawa, gałęzie, liście, obierki itp.
 • tworzywa sztuczne

  tj. butelki plastikowe, opakowania plastikowe itp.
 • szkło

  tj. szklane butelki, słoiki itp.
 • papier

  tj. makulatura, kartony itp.
 • opakowania wielomateriałowe

  tj. kartony po mleku, sokach itp.
 • metale

  tj. puszki po konserwach, po napojach itp.
 • zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny

  tj. telefon komórkowy, żelazko itp.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

  tj. krzesło, kanapa itp.
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

  tj. kafelki, gruz budowalny itp. - w ilości do 1 tony/nieruchomość/rok
 • zużyte opony

  samochodowe 4 sztuki/nieruchomość/rok
 • niebezpieczne

  tj. baterie i akumulatory (do telefonów, bateri, aparatów), przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, zużyte kardridże i tonery, przperacowane oleje, itp.).

 

 

UWAGA! W ramach opłaty "śmieciowej" nie są odbierane:

- azbest i papa,

- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,

- odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Gminie Kartuzy, zwanymi w skrócie PSZOK.

2. Na terenie Gminy Kartuzy prowadzone są dwa punkty PSZOK.

3. Punkty PSZOK są czynne przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 8 00 do 16 00

w soboty od 9 00 do 14 00

4. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

5. W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie

z kategoriami wymienionymi poniżej:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 15 01 01;

2) szkło oraz opakowania za szkła – 15 01 07;

3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych – 15 01 02;

4) metale oraz opakowania z metali (np. blach stalowej, aluminium itp.) – 15 01 04;

5) opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki – 15 01 05;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym stolarka okienna) – 20 03 07;

7) odpady zielone – 20 02 01;

8) odzież i opakowania z tekstyliów – 15 01 09;

9) drewno i opakowania z drewna (nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów) – 15 01 03;

10) zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe) – 20 01 34;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć) – 20 01

23, 20 01 35*, 20 01 36*;

12) odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony

roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;

13) odpady niebezpieczne: opakowania po odpadowych olejach mineralnych i syntetycznych, smarach,

tłuszczach, oleje i tłuszcze jadalne;

14) odpady niebezpieczne: kwasy, alkalia, rozpuszczalniki;

15) posortowane odpady budowlane i rozbiórkowe – gruz ceglany i betonowy oraz odpady z materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia o kodzie z grupy 17, styropian (czysty bez kleju) oraz wełna

budowlana;

16) zużyte opony samochodowe – 16 01 03.

6. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane w sposób określony w ust. 5,

w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem (w przeliczeniu na rok/gospodarstwo domowe):1) do 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym do 1 m 3 styropianu, o których mowa w ust. 5 pkt

15,

2) do 4 sztuk opon, o których mowa w ust. 5 pkt 16.

7. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkanych nieodpłatnie,

z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 6.

8. Odpady przekazywane przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w ilościach przekraczających

limity określone w ust. 6 oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady

komunalne, przyjmowane są odpłatnie przez operatora PSZOK według cennika określonego w drodze uchwały

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Kartuzy w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz

wysokości cen za te usługi.

9. Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5

tony.

10. Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

11. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce, gdzie należy je

donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić. Dostarczający odpady zielone w pojemnikach lub workach są

zobowiązani do wysypania odpadów z tych pojemników lub worków.

12. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących

pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

13. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:

1) inne odpady niż odpady komunalne,

2) zmieszane odpady komunalne,

3) papa oraz odpady zawierające azbest,

4) odpady niemożliwe do zidentyfikowania,

5) szyby samochodowe,

6) szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe,

7) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

14. Przyjęcie odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który zawiera następujące dane:

numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod

i wagę/sztuki odpadu.

15. PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady na podstawie danych, o których mowa w ust. 14 oraz

ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

16. Na terenie PSZOK prowadzony jest demontaż mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

17. Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi

i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym

Regulaminem lub byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

19. Na terenie PSZOK prowadzony jest Punkt Ponowne Użycie, który pozwala na pozostawienie przez

mieszkańców rzeczy, przedmiotów, które mogą zostać użyte przez innych.

20. Do Punktu Drugie Życie można przekazywać następujące kategorie przedmiotów:

1) meble (krzesła, tapczany, stoły itp.)

2) sprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki itp.)

3) rowery.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1116

21. Do Punktu przyjmowane są przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i nie stwarzające zagrożenia

dla użytkowników.

22. Każdy może pozostawić przedmiot w Punkcie jeśli zadeklaruje, iż jest on sprawny, dobry,

nieuszkodzony i nie stwarzający zagrożenia dla użytkowników. Deklaracja jest elementem prowadzonej

ewidencji przyjmowanych przedmiotów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1116