A A A

REGULAMIN KONKURSU

„Przekaż do Ponownego Użycia”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Przekaż do Ponownego Użycia” (dalej „Konkurs”).

2. Celem niniejszego Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez rozpropagowanie kultury odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Do jednych z tych działań należy wydłużenie „cyklu życia odpadu” poprzez przekazanie go do ponownego użycia, w myśl zasady zapobiegania powstawaniu odpadów.

3. Konkurs jest organizowany w Punktach Ponownego Użycia znajdujących się w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. PSZOK-i zlokalizowane są pod adresami:

a) ul. Mściwoja II 14, 83-300 Kartuzy

b) ul. Szkolna 53, 83-307 Kiełpino.

4. Organizatorem Konkursu jest Gmina Kartuzy (dalej „Organizator”, „Gmina”) przy współudziale firm ELWOZ Sp. z o.o. i P.H.U. SANIKO Andrzej Koszałka (dalej „Firmy”).

§2 DEFINICJE

1. Wprowadza się następujące definicje:

a) Kupon – przekazany przez Gminę blankiet upoważniający do udziału w Konkursie, wydawany na bieżąco Uczestnikom przez Obsługę PSZOK, wzór Kuponu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b) Urna – 2 zamknięte pojemniki na Kupony, które w okresie trwania Konkursu będą znajdowały się w Punktach Ponownego Użycia w PSZOK-ach, na czas losowania przekazane przez Firmy Organizatorowi,

c) Jury – powołana przez Burmistrza Kartuz komisja licząca 3 osoby, będące pracownikami Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być właściciele nieruchomości, w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora zasiadający w Jury Konkursowym, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, oraz osoby zatrudnione przez Firmy.

§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs trwa od 13 marca godz. 900 do 20 maja 2017r. godz. 1600  („Okres trwania

Konkursu”).

2. Zadanie konkursowe polega na przekazaniu do Punktu Ponowne Użycie znajdującego się w PSZOK, przedmiotów niepotrzebnych lecz sprawnych, nieuszkodzonych, czystych i nie stwarzających zagrożenia dla użytkowników, które mogą posłużyć innym.

3. Do Punktu Ponowne Użycie można przekazywać przedmioty wielkogabarytowe należące do następujących kategorii:

a) meble (krzesła, tapczany, stoły, itp.),

b) sprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, lodówki, itp.),

c) rowery,

d) okna, drzwi, umywalki, itp.

4. W ramach Konkursu można oddać nieograniczoną liczbę przedmiotów, i tym samym wypełnić nieograniczoną liczbę Kuponów.

5. Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie przekazuje do Punktu Ponowne Użycie przedmiot i wypełnia Kupon, w którym podaje informacje tj. Imię i Nazwisko, Numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, Datę przekazania przedmiotu, Rodzaj, Kod oraz Wagę/Sztuki przedmiotu, Numer telefonu. Nie wypełnienie wszystkich pól Kuponu powoduje dyskwalifikację z udziału w Konkursie.

6. W Konkursie udział mogą wziąć tylko Uczestnicy, którzy wypełnią Kupony wystawione przez Gminę, a wydawane na miejscu w PSZOK-ach.

7. Wypełnione Kupony należy wrzucić do Urn, które znajdować będą się u obsługi PSZOK.

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz Deklaracji, której treść stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Czynności tej należy dokonać w PSZOK podczas przekazywania przedmiotu do Punktu Ponowne Użycie przed wrzuceniem Kuponu do Urny.

9. Na terenie PSZOK obowiązuje Regulamin, którego Uczestnik Konkursu jest zobowiązany przestrzegać.

10. Obsługa PSZOK dokona dokumentacji zdjęciowej każdego przyjętego przedmiotu w ramach Konkursu.

11. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotów do Punktu Ponowne Użycie, wobec których stwierdzą, iż nie nadają się do ponownego użycia. Przedmioty te mogą zostać przyjęte, jako odpad do PSZOK.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wobec przekazanych przedmiotów. Za roszczenia te na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

§5 NAGRODY W KONKURSIE

  1. 1.Wygraną w Konkursie jest zajęcie jednego z 5-ciu równorzędnych miejsc uzyskanych w drodze losowania.
  2. 2.Nie dopuszcza się zajęcia kilku miejsc, z uwagi na oddanie/wylosowanie większej ilości Kuponów tego samego Uczestnika.
  3. 3.Nagrodami w Konkursie są:
  4. a)5 szt. telewizorów o wartości ok. 1.000,00 zł (brutto) każdy,
  5. b)5 szt. pojemników na odpady komunalne o poj. 240L każdy.

4. W zestaw jednej wygranej wchodzi 1 telewizor oraz 1 pojemnik na odpady (w kolorze do wyboru spośród: czarny, żółty, zielony, niebieski, brązowy).

5. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.

6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną stawką 10% wartości nagrody, pobieranej przez Urząd Miejski w Kartuzach w ramach Podatku Dochodowego. Szczegółowe informacje zostaną wysłane na wskazany adres e-mail po wyłonieniu laureatów konkursu.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

1. Dnia 31.05.2017 r. odbędzie się posiedzenie Jury, podczas którego przeprowadzone zostanie losowanie 5 szt. Kuponów i tym samym wyłonienie laureatów Konkursu.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu tj. ogłoszenie wyników losowania odbędzie się do dnia 31.05.2017 r.

3. Informacja o fakcie zdobycia Nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane Zwycięzcom telefonicznie, na numer podany w Kuponie. Informacja o fakcie zdobycia Nagrody, zawierająca imię i nazwisko Zwycięzców, zostanie opublikowana również na stronie poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy pod adresem: www.odpady.kartuzy.pl. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny w celu poinformowania o fakcie zdobycia nagrody oraz ustalenia warunków przekazania nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie www.odpady.kartuzy.pl.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku nieodbierania telefonu. W powyższej sytuacji Uczestnik traci prawo do nagrody.

5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik może zrzec się prawa do oferowanej przez Organizatora nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

7. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych Nagród.

8. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

4. Adresatem informacji przekazanych przez Uczestników za pośrednictwem Kuponów jest wyłącznie Organizator Konkursu oraz Firmy. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (w zakresie ewidencji przyjętych/odebranych odpadów w ramach działania punktu Ponowne Użycie.

§8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska pod adresem: ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę składającą reklamację pisemnie na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem www.odpady.kartuzy.pl oraz w siedzibie Organizatora w Kartuzach, przy ul. gen. J. Hallera 1, w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, jak również w każdym PSZOK-u.

2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.