• NOWY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

  Z dużą satysfakcją możemy poinformować, że w dniu 30.08.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w Kartuzach. Zwycięzcą przetargu została firma ze Zblewa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” S. C.

  Czytaj Więcej
 • PSZOK wolny od przykrych zapachów

  Aby ułatwić Państwu segregację odpadów na byłym targowisku zwierzęcym na ul. Sędzickiego w Kartuzach będzie już w przyszłym roku o tej samej porze czynny punkt selektywnej zbiórki odpadów, tzw. PSZOK. W Gminie Kartuzy działają już dwa takie Pszoki: w Kartuzach, na ul. Mściwoja  II 14 i w Kiełpinie, na ul. Szkolnej 53. Ten nowo powstały będzie bardziej nowoczesny i bardziej wygodny dla Państwa. Będzie można w nim zostawić odpady komunalne selektywnie zbierane, zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku, z wyłączeniem odpadów zmieszanych/resztkowych.

  Czytaj Więcej
 • O zmianach opłat za odpady i o warsztatach z segregacji odpadów

  6 września 2019 roku weszła w życie zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gminy mają rok na to, by przygotować wszystkie niezbędne uchwały wprowadzające zapisy ustawy do realizacji. Ustawa zakłada, że wszyscy właściciele nieruchomości będą segregować odpady. Nie będzie możliwości innego wyboru. Ci co nie będą segregować odpadów będą płacili karę,  w wysokości nawet do 4 razy więcej od określonej przez gminę stawki podstawowej. To Rada Gminy określi wysokość kary. Tak więc, wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli się dostosować do nowych przepisów, również właściciele nieruchomości wielolokalowych.

  Czytaj Więcej
A A A

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 17.01.2019 r., poz. 355), Burmistrz Kartuz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Począwszy od 1 lutego 2019 r. poniżej przedstawiono aktualne stawki:

Nieruchomości zamieszkane:

GOSP. DOM.

SEGREGOWANE

NIESEGREGOWANE

1 – osobowe

20,00 zł

38,00 zł

2 – osobowe

38,00 zł

72,00 zł

3 - osobowe

53,00 zł

99,00 zł

4 – osobowe

60,00 zł

114,00 zł

5 – osobowe

71,00 zł

135,00 zł

6 – osobowe i więcej

75,00 zł

143,00 zł

Nieruchomości niezamieszkane (firmy, instytucje itp.):

Wielkość pojemnika:

Segregowane

Niesegregowane

60L – 120L

35,00 zł

66,00 zł

240L

60,00 zł

114,00 złl

500L-600L

120,00 zł

228,00 zł

1100L

230,00 zł

437,00 zł

Powyższe opłaty dotyczą wywozu jednego pojemnika.

Sposób obliczenia miesięcznej opłąty:

W przypadku odbioru co 2 tygodnie odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji):
2,166(6) * STAWKA;

W przypadku odbioru co tydzień odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji):
4,333(3) * STAWKA

W przypadku nieruchomości, gdzie zadeklarowane były 4 osobowe gospodarstwa lub większe, wysłane zostały deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Warunki składania deklaracji:

 • w formie pisemnej bezpośrednio w tut. Urzędzie lub na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy;
 • organem właściwym do rozpatrzenia deklaracji jest Burmistrz Kartuz;
 • niezłożenie deklaracji, w wyznaczonym terminie, skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przedmiotowej nieruchomości.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę składać w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu tj.:

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek 8.00 – 15.00

środa, czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00 - 15.00

lub przesłać ją drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. J. Hallera 1,
83-300 Kartuzy.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu:
(58) 694-52-44/46, bądź osobiście w pok. 320 tut. Urzędu.

Custom

4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

 • Zredukuj ilość odpadów poprzez używanie opakowań wielokrotnego użytku,
 • Zmniejsz objętość odpadów, poprzez zgniatanie puszek, kartoników, butelek PET itp,
 • Dopilnuj, aby odpady segregowane trafiły do odpowiednich dopasowanych kolorystycznie worków/pojemników.
 • Odpowiednio segreguj odpady biodegradowalne, aby zredukować masę odpadów zmieszanych.