A A A

Czyste Powietrze

 

 

Powietrze jest elementem środowiska, które jest niezbędne do życia wszystkich organizmów żywych, dlatego nie bez znaczenia jest jego jakość.

Od wielu lat w społeczeństwie panuje przekonanie, że zanieczyszczenie powietrza powoduje przemysł działający na danym terenie. Pojęcie emisji zanieczyszczeń nieodłącznie kojarzy się z wysokimi kominami zakładów przemysłowych i taki obraz przekazywany
jest nawet dzieciom w szkołach. W rzeczywistości to sami mieszkańcy miast i wsi w sezonie grzewczym wprowadzają do powietrza znaczne ilości zanieczyszczeń takich jak pyły zawieszone, dwutlenek węgla czy węglowodory.
Podczas spalania odpadów w paleniskach domowych do powietrza emitowanych jest ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni. Dlaczego? Ponieważ spalanie śmieci
w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500 °C), a w spalarniach odpadów w temperaturach wysokich (do 1100°C).

Podczas spalania śmieci w domowych piecach, do powietrza emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, rakotwórczy benzo(a)piren, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Wszystkie te związki pozostają w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez okolicznych mieszkańców, wnikają do gleby i wód
(a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

DLATEGO PAMIĘTAJMY!

NIE WOLNO SPALAĆ: butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu TETRAPAK, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, przepracowanych olejów, starych mebli, odzieży, papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonych tłuszczami, farbami czy innymi substancjami papierów czy tektury, drewnianych ram okiennych, podkładów kolejowych, nasączanych impregnatami i malowanych kawałków drewna – ze względu na toksyczność, łamanie prawa, a dodatkowo i nieprzewidziane koszty (np. koszty leczenia).

Zatem co palić, by było nam ciepło i jednocześnie nie groziły nam problemy ze zdrowiem oraz zanieczyszczenie środowiska?

Oprócz opału charakterystycznego dla naszego pieca grzewczego, np. węgla, DOZWOLONE JEST SPALANIE WYŁĄCZNIE: czystego drewna, kory i korka, czystych trocin, ścinek drewnianych, czystej tektury i papieru.

SPALANIE ODPADÓW TO TRUJĄCE CIEPŁO.

 

 

Projekt zakładał realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stała się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym.

W ramach kampanii w okresie 05.2017r. – 06.2017r. zrealizowano następujące działania:

 1. Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"
 2. Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"
 3. Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"
 4. Konkurs "Pomorski ekolog"
 5. Konkurs internetowy "Eco-wiedza"
 6. Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej
 7. Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych
 8. Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Działanie 1: Organizacja "Kaszubskiego dnia energii"

Pierwszym działaniem, które odbyło się na kościerskim Rynku w ramach niniejszego projektu było przeprowadzenie w maju 2016 roku "Kaszubskiego Dnia Energii". T-shirty 
z kolorowych gazet, spódnice z plastikowych kubków, naszyjniki z zużytych nakrętek 
i wiele innych rozmaitych kolorowych kreacji zaprezentowali uczniowie kościerskich szkół w czasie II edycji „Kościerskiego Dnia Energii”. W taki sposób młodzież i ich opiekunowie zachęcali mieszkańców Kościerzyny i powiatu do oszczędzania energii. Najciekawsze stroje  w każdej kategorii wiekowej wyróżnione zostały przez Jury Power Bankiem - przenośną ładowarką. Pozostali uczestnicy otrzymali bony podarunkowe.

W czasie „Kościerskiego Dnia Energii” prócz pokazu mody ekologicznej mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi na ten dzień stoiskami edukacyjnymi kościerskich placówek edukacyjnych. Każda ze Szkół w swoim namiocie przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli promowała efektywność energetyczną poprzez prezentację odnawialnych źródeł energii. Stoiska edukacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego Miasta oraz przebywających w tym czasie gości. Tego dnia w namiotach można było podziwiać prace młodych artystów – laureatów szkolnych konkursów plastycznych, którym ze sceny nagrody wręczył Burmistrz Miasta Kościerzyna Pan Michał Majewski. Uczestnicy imprezy mogli również skorzystać z praktycznych porad ekologicznych przygotowanych przez Ligę Ochrony Przyrody oraz Bibliotekę Miejską w Kościerzynie, a wolny czas umilały mieszkańcom występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Działanie 2: Wydanie e-publikacji "Eko-Pomorze"

Celem wydanej e-publikacji "Eko-Pomorze" było zbliżenie mieszkańcom województwa pomorskiego problematyki zanieczyszczenia powietrza i środowiska. Publikacja podzielona została na tematyczne rozdziały zawierające m.in.:

 • stan środowiska naturalnego w województwie pomorskim
 • zanieczyszczenie powietrza - powstawanie i jego wpływ na stan środowiska i zdrowie człowieka
 • odnawialne źródła energii – rodzaje i perspektywy wykorzystania
 • możliwości dofinansowania OZE

Działanie 3: Cykliczne "Kaszubskie spotkania z ekologią"

Jednym z działań kampanii było przeprowadzenie w czterech powiatach województwa pomorskiego "Spotkań z ekologią". Spotkania w powiatach kartuskim, kościerskim, bytowskim oraz lęborskim poprowadziła Prezes Ligi Ochrony Przyrody 
w Kościerzynie Pani Teresa Preis.

"Spotkania z ekologią", które udało się zrealizować w ramach niniejszego projektu stworzyły możliwość realnego wzbogacenia wiedzy z zakresu ochrony jakości powietrza oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Dzięki przygotowanej części teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej, uczestnicy mieli możliwość naocznego zaobserwowania zjawisk związanych np. paleniem plastików czy działania mikro instalacji solarnej. Każdy z uczestników otwartych spotkań z ekologią otrzymał zakładkę do książki z hasłem promującym oszczędzanie energii w domu/pracy/szkole.

Działanie 4: Konkurs "Pomorski ekolog"

Niniejsze działanie miało na celu możliwość zaprezentowania działań proekologicznych miast województwa pomorskiego poprzez nagranie i przesłanie na konkurs filmiku. Mimo szerokiej kampanii informacyjnej tego wydarzenia (prasa, radio, facebook, strona www Miasta Kościerzyna, portale informacyjne, plakaty) konkurs w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został unieważniony z powodu zbyt małej ilości nadesłanych zgłoszeń.

Działanie 5: Konkurs internetowy "Eko-wiedza"

29 maja br. na stronie internetowej Miasta Kościerzyna oraz na facebooku ogłoszono konkurs dla mieszkańców, który potrwał do 24 czerwca br. Zadaniem mieszkańców było odpowiadanie na cyklicznie wstawiane pytania dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. W gronie laureatów znalazło się 20 osób. Osoby te odpowiedziały poprawnie na każde z umieszczanych pytań. Z wyszczególnionych laureatów wyłoniono miejsce I, 2 miejsca II, miejsce III, 4 wyróżnienia. Pozostałe osoby, które odpowiedziały poprawnie na każde z pytań otrzymały również nagrody.

Działanie 6: Przeprowadzenie terenowej gry ekologicznej

Działanie to miało na celu poszerzanie świadomości ekologicznej uczestników gry. 
W grze udział wzięły 5-osobowe drużyny z pięciu kościerskich placówek oświatowych wraz z opiekunami. Na starcie przy Urzędzie Miasta Kościerzyna uczestnicy otrzymali mapy, według których poruszali się po mieście. Każda z drużyn otrzymała inne zestawienie lokalizacji punktów. Na każdej ze stacji (przygotowanej przez poszczególnych partnerów gry) uczestnicy mierzyli się z przygotowanymi zadaniami związanymi z tematyką ochrony powietrza, środowiska oraz edukacji ekologicznej. Zwyciężyła drużyna, która zdobyła najwięcej punktów przyznawanych przez koordynatorów w poszczególnych stacjach. Pozostałe drużyny również zostały nagrodzone. Na mecie dla uczestników przygotowano piknik ekologiczny 
z poczęstunkiem.

Partnerami merytorycznymi gry byli:
-       Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO,
-       Straż Miejska w Kościerzynie,
-       Powiatowa Państwowa Straż Pożarna,
-       Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie,
-       Liga Ochrony Przyrody Oddział Kościerzyna,
-       Nadleśnictwo Kościerzyna.

Działanie 7: Seria plakatów informacyjno-edukacyjnych

Pierwsza seria plakatów - 40 sztuk została przeznaczona na rozpropagowanie konkursu "Pomorski ekolog", druga natomiast w ilości 60 sztuk zaprezentowała mieszkańcom "Eko Dekalog" - krótkie wskazówki na temat tego, co zrobić by wspólnie dbać o środowisko.

Działanie 8: Kampania projektu w prasie oraz radiu regionalnym

Artykuł w prasie lokalnej – 3 szt.

Artykuły informacyjno-edukacyjne ukazały się w:

 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 14.02.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 13.06.2017
 • Gazecie Wyborczej (prasa regionalna) w dniu 23.06.2017

Spot w radio regionalnym – 4 szt.

Emisja spotów informacyjno-edukacyjnych wyemitowana została w:

 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 13-18.02.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 22-27.05.2017
 • Radiu Kaszebe (radio regionalne) w terminie 05-10.06.2017

Promocja kampanii trwała przez cały okres realizacji Projektu, począwszy od poinformowania mieszkańców Kościerzyny o otrzymania dofinansowania na realizację niniejszego zadania do czasu umieszczenia sprawozdania z realizacji niniejszego projektu na stronie www. Efekty każdego, poszczególnego etapu kampanii na bieżąco umieszczano na stronie www oraz Facebooku Miasta.

Cel główny:

Głównym celem projektu było upowszechnienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe:

-       podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa pomorskiego 
w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
-       zwiększenie świadomości na temat energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i sposobów oszczędności energii,
-       podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie korzyści ekonomicznych wynikających z racjonalnego wykorzystywania energii w gospodarstwach domowych,
-       upowszechnienie racjonalnego zużywania energii,
-       promocja efektywności energetycznej,
-       promocja odnawialnych źródeł energii,
-       poprawa jakości powietrza,
-       kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego,
-       wykształcenie prawidłowych postaw proprzyrodniczych, w tym sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii i ochronie powietrza,
-       zwiększenie zainteresowania mieszkańców tematyką ochrony środowiska, 
a głównie powietrza,
-       wykształcenie pokolenia świadomego ekologicznie oraz pełnego szacunku dla środowiska naturalnego,
-       zmniejszenie końcowego zużycia energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego, a tym samym redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza.

Finansowanie Projektu:

1.

Całkowita wartość zadania:

18.736,87 zł

2.

Środki własne:

10.766,85 zł

3.

Dofinansowanie (dotacja) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:           

  7.970,02 zł

Pisemne sprawozdanie.pdf - TUTAJ

Publikacja_Eko-Pomorze.pdf - TUTAJ


 Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 www.wfos.gdansk.pl

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

Czy wiesz, że:

 •  Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

http://www.plasticeurope.pl/
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie odpadów na terenie Naszej Gminy wyjaśniam, że:

- nie zawsze kolor dymu inny niż biały oznacza spalanie śmieci,

- dymy z kominów mogą wyglądać bardzo różnie, w zależności od rodzaju stosowanego paliwa przybierają różne barwy,

- dymy w kolorze białym, szarym, ciemno szarym lub czarnym pochodzą ze spalania paliw dopuszczalnych do użycia (wilgotne drewno, węgiel, biomasa, olej, gaz itp.),

- zdecydowanie niebezpieczne są dymy o barwie niejednolitej, najczęściej żółtawe, bure lub pomarańczowe.

Ryc.1. Kolory dymów wydobywających się z kominów podczas spalania różnych paliw (źródło: Fundacja ARMAAG).

            Gmina Kartuzy znajduje się w strefie zwiększonego zanieczyszczenia powietrza, którego głównym źródłem są lokalne kotłownie i spalane w nich paliwo niskiej jakości . W przypadku zaobserwowania dymów o barwie niejednolitej, proszę o:

- niezwłoczne powiadomienie Straży Miejskiej lub Policji,

- opcjonalnie - wykonanie fotografii, na której widoczne będzie zadymienie (co ułatwi identyfikację dymu i jego źródła).

            Ponadto informuję, że identyfikacja dymu po zabarwieniu jest najmniej skomplikowanym i najbardziej skutecznym sposobem, więc ważna jest szybka reakcja. Żadne kontrole palenisk czy pobieranie próbek z kominów/palenisk nie dają rzetelnego obrazu i nie pozwalają na jednoznaczną i skuteczną weryfikację, czym się pali w danej posesji.

2016 © Copyright by Urząd Miejski w Kartuzach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla Templates by Joomla-Monster.com