UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

Gospodarka Odpadami

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierany jest przez

  • Lider Konsorcjum:

ELWOZ sp. z o.o. Oddział Sierakowice

83-340 Sierakowice, ul Słupska 2

  • Partner Konsorcjum:

P.H.U SANIKO Andrzej Koszałka

83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 8/1

Wyżej wymieniony sprzęt odbierany jest od mieszkańców Gminy Kartuzy podczas organizowanych (jeden raz w roku) zbiórek wielkogabarytowych.

Istnieje również możliwość samodzielnego dostarczenia elektroodpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się:

  • Teren Miejski: Kartuzy, ul. Mściwoja II 14
  • Teren Wiejski: Kiełpino, ul. Szkolna 53

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kartuzy, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego to:

Konsorcjum

Lider Konsorcjum:

ELWOZ sp. z o.o. Oddział Sierakowice

83-340 Sierakowice, ul Słupska 2

Partner Konsorcjum:

P.H.U SANIKO Andrzej Koszałka

83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 8/1

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

 Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  •  w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

 Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, 
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Kartuzy

19

27

 30,3

 42,9

 43,3

 29,5

 

 

 

   

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
 
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Kartuzy

100

100

 98,4

 100

 95,9

 70,1

 

 

 

 

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 


Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

   

Rok

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Kartuzy

60,2

31 grudzień

2013 r.

57

 61

 30,5

 1,8

 1,0

 

 

 

 

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Kartuzy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk ul. Jabłoniowa 55.