UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

W związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.): „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Tut. Urząd informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

Podstawa prawna

 

W myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 m3/dobę) wymaga:

 

  1. 1.zgłoszenia budowy (do Starosty) oraz
  2. 2.zgłoszenia zamiaru eksploatacji (do Burmistrza).

 

Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów:

 

  1. 1.w kwestii zgłoszenia budowy – art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
  2. 2.w kwestii eksploatacji – art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.).

 

Co i kiedy zgłaszać

 

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
  • Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  • Obowiązkiem zgłoszenia objęte są również oczyszczalnie obecnie eksploatowane, a dotychczas nie zgłoszone.
  • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z przydomowej oczyszczalni  musi być zgodna z wytycznymi Ministra Środowiska. Normy w tym zakresie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (treść rozporządzenia poniżej). Poziom tych norm  zróżnicowany jest ze względu na lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji oraz poza aglomeracją.

 

Obszar aglomeracji Kartuzy określony został UCHWAŁĄ NR 52/V/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 roku (treść uchwały poniżej).

 

Normy jakie muszą spełniać oczyszczone ścieki odprowadzane z przydomowych oczyszczalni ścieków:

 

  1. a)Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego aglomeracji Kartuzy:

 

-  wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo (§4 ust. 9 ww. Rozporządzenia) – dla aglomeracji Kartuzy równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 28 625;

 

-  mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

 

3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (§ 13 ust. 6 ww. Rozporządzenia);

 

-   mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

 

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. (§ 13 ust. 8 ww. Rozporządzenia).

 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w aglomeracji Kartuzy wynoszą:

 

BZT5                      15 mg O2/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

 

ChZTcr                   125 mg O2/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 75%

 

Zawiesina ogólna – 35 mg/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

 

Azot ogólny –           15 mg N/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 70%

 

Fosfor –                     2 mg/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

 

 

 

-  Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją Kartuzy:

 

-  wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000 (§4 ust. 8 ww. Rozporządzenia);

 

-  mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) BZT5 ścieków (wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków) dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

 

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (§ 13 ust. 5 ww. Rozporządzenia).

 

-  mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

 

2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

 

3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. (§ 13 ust. 7 ww. Rozporządzenia).

 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń poza aglomeracją Kartuzy wynoszą:

 

BZT5                      40 mg O2/l

 

ChZTcr                   150 mg O2/l

 

Zawiesina ogólna – 50 mg/l

 

 

Do pobrania:

- Wzór wniosku

- Rozporządzenie

- Uchwała

 

Podkategorie