UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Kartuzy funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod następującymi adresami:

 

 

Adres: ul. Mściwoja II 14, Kartuzy

Operator - ELWOZ Eco Sp. z o.o.

 

Adres: ul. Szkolna 53, Kiełpino

Operator - P.H.U SANIKO - Andrzej Koszałka

 

Godziny Otwarcia:

Pn-Pt od 8.00 do 16.00

Sb od 9.00 do 14.00

Do niniejszych punktów można oddać następujące posegregowane odpady komunalne:

 • odpady zielone

  tj. trawa, gałęzie, liście, obierki itp.
 • tworzywa sztuczne

  tj. butelki plastikowe, opakowania plastikowe itp.
 • szkło

  tj. szklane butelki, słoiki itp.
 • papier

  tj. makulatura, kartony itp.
 • opakowania wielomateriałowe

  tj. kartony po mleku, sokach itp.
 • metale

  tj. puszki po konserwach, po napojach itp.
 • zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny

  tj. telefon komórkowy, żelazko itp.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

  tj. krzesło, kanapa itp.
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

  tj. kafelki, gruz budowalny itp. - w ilości do 1 tony/nieruchomość/rok
 • zużyte opony

  samochodowe 4 sztuki/nieruchomość/rok
 • niebezpieczne

  tj. baterie i akumulatory (do telefonów, bateri, aparatów), przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, zużyte kardridże i tonery, przperacowane oleje, itp.).

 

 

UWAGA! W ramach opłaty "śmieciowej" nie są odbierane:

- azbest i papa,

- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,

- odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KARTUZY

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kartuzy, zwanymi w skrócie PSZOK.
 2. Na terenie Gminy Kartuzy prowadzone są dwa punkty PSZOK:
 3. Punkty PSZOK są czynne przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach:

od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

w soboty od 900 do 1400

 1. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

1)papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 15 01 01;

2)szkło oraz opakowania za szkła – 15 01 07;

3)tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych – 15 01 02;

4)metale oraz opakowania z metali (np. blach stalowej, aluminium itp.) – 15 01 04;

5)opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki – 15 01 05;

6)meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym stolarka okienna) – 20 03 07;

7)odpady zielone – 20 02 01;

8)odzież i opakowania z tekstyliów – 15 01 09;

9)drewno i opakowania z drewna (nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów) – 15 01 03;

10)zużyte bateria i akumulatory (małogabarytowe) – 20 01 34;

11)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć) – 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36*;

12)odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;

13)odpady niebezpieczne: opakowania po odpadowych olejach mineralnych i syntetycznych, smarach, tłuszczach, oleje i tłuszcze jadalne;

14)odpady niebezpieczne: kwasy, alkalia, rozpuszczalniki;

15)posortowane odpady budowlane i rozbiórkowe – gruz ceglany i betonowy oraz odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia o kodzie z grupy 17;

16)styropian (czysty bez kleju) oraz wełna budowlana;

17)zużyte opony samochodowe – 16 01 03.

1)do 10 kg odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 5 pkt 12 – 14,

2)do 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w ust. 5 pkt 15, przysługujący po rocznym okresie obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3)do 1 m3 styropianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 16,

4)do 4 sztuk opon, o których mowa w ust. 5 pkt 17.

 1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, posegregowane w sposób określony w ust. 5, w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem (w przeliczeniu na rok/gospodarstwo domowe):
 1. Do PSZOK przyjmowane są od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, odpady komunalne określone w ust. 5 pkt 1-5, 7 w ilościach nielimitowanych.

 

8.  Do PSZOK przyjmowane są od właścicieli nieruchomości letniskowych i innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odpady komunalne określone w ust. 5 pkt 1-7 w ilościach nielimitowanych, oraz do 300kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w ust. 5 pkt 15, przysługujący po rocznym okresie obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

9.  Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie, z uwzględnieniem limitów i terminów obowiązywania deklaracji, określonych w ust. 6 - 8.

 

10.   Odpady przekazywane w ilościach przekraczających limity i nie spełniające wymagań terminowych, określone w ust. 6 - 8 przyjmowane są odpłatnie przez operatora PSZOK według cennika przez niego ustalonego.

 

11.  Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

 

12.  Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

 

13.  Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

 

14. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:

 1. 1)odpady pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe, zabudowa letniskowa i inna wykorzystywana na cele rekeracyjno-wypoczynkową,
 2. 2)zmieszane odpady komunalne,
 3. 3)papa oraz odpady zawierające azbest,
 4. 4)odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

15. Przyjęcie odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który zawiera następujące dane: numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

 

16.  PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady na podstawie danych, o których mowa w ust. 15 oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

 

17.  Na terenie PSZOK prowadzony jest demontaż mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

 

18.  Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

19.  Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.