UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

 • biodegradacja

  biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe np. bakterie, grzyby, glony, owady) na prostsze składniki chemiczne.
 • bioodpady

  ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
 • ekologia

  to dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym (środowisko). Dzieli się na autekologię i ekologię ogólną - synekologię.
 • gospodarowanie odpadami

  zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
 • kompost

  naturalny nawóz wytworzony podczas mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, pochodzących z odpadków gospodarstwa (roślin, śmieci, popiołu, trocin, fekalii i in.), na stosach (pryzmach) kompostowych lub z odpadów miejskich w zmechanizowanych kompostowniach odpadów.
 • odpady

  potoczna nazwa to śmieci, przedmioty zbędne, przeznaczone do wyrzucenia. Definicja ustawowa: odpad to każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
 • odpady komunalne

  rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wykluczeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 • odpady ulegające biodegradacji

  rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
 • odzysk

  wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy (w tym także recykling). Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu.
 • posiadacz odpadów

  każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

 • recykling

  taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. Recykling to zbieranie, wysortowanie i oczyszczanie, a następnie przemysłowy przerób materiałów, głównie opakowaniowych jak papier, szkło, metale oraz różnego rodzaju plastiki. Recykling to również ponowne wykorzystanie materiałów biodegradowalnych (m.in. odpady żywnościowe, trawa, liście itp.) poprzez ich kompostowanie dla uzyskania naturalnego nawozu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu tych odpadów zmniejsza się ilość surowców pozyskiwanych na nowo ze środowiska, a więc np. wyrąbywanych drzew (na papier), wydobywanych kopalin, zużywanych surowców energetycznych itp.
 • region gospodarki odpadami komunalnymi

  określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.
 • regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

  zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:
  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadókomunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji na- dających się w całości lub w części do odzysku,
  • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych ibioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnychpozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
 • segregacja odpadów komunalnych (odpady wytworzone w domach)

  to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane – plastik, szkło, papier, metal, bioodpady.
 • segregacja odpadów komunalnych u źródła

  to selekcja odpadów prowadzona w gospodarstwach domowych.
 • selektywne zbieranie

  zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. selektywna zbiórka odpadów to zbiórka, w ramach której zbierany jest jeden strumień odpadów, obejmujący jedynie rodzaj odpadów charakteryzujących się takimi samymi właściwościami np. selektywna zbiórka papieru, szkła, metalu, plastiku.
 • składowisko odpadów

  obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
 • unieszkodliwianie odpadów

  poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska (np. składowanie odpadów na składowiskach, termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach (spalanie).
 • uoucip

  ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 • właściciele nieruchomości

  rozumie się przez to współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 • wytwórca odpadów

  każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.