A A A

 

Będzie Punkt Napraw (wyposażony w zestaw narzędzi dla mieszkańców). Będzie Punkt Ponowne Użycie, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczyć przedmioty nadające się do ponownego użycia. Część z nich niewymagająca napraw przekazywana będzie zainteresowanym mieszkańcom. Odpady wymagający naprawie poddawane będą procesowi przygotowania do ponownego użycia, czyli naprawiane. Dotyczy to przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych.

Dla mieszkańców udostępniona zostanie bezpłatnie przyczepka samochodowa (szt. 2), którą będą mogli dowieźć odpady.

W Pszoku nie może zabraknąć miejsca na edukację ekologiczną. Udostępniona zostanie

mieszkańcom salka do przeprowadzania  pogadanek i warsztatów, nie tylko z zakresu

właściwego gospodarowania odpadami, ale też o wszelakiej tematyce związanej z ekologią.

Będzie ścieżka edukacyjna dla najmłodszych i nie tylko, wyposażona w ławki, tablice informacyjne, elementy OZE.  

W punkcie PSZOK gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem odpadów zmieszanych/resztkowych oraz odpadów zawierających azbest. Nie będzie możliwości, by w związku z funkcjonowaniem punktu wydzielały się niebezpieczne substancje i uciążliwe zapachy.  

Zbierane i magazynowane odpady będą segregowane na:

- inne niż niebezpieczne odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),

- przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

Zbierane i tymczasowo magazynowane będą następujące frakcje odpadów:

1) odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, krzesła),

2) opony samochodów osobowych i jednośladów,

3) odpady zielone,

4) odpady budowlane i remontowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy),

6) styropian opakowaniowy,

7) papier i tektura,

8) szkło opakowaniowe,

9) szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie –okienne),

10) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

11) tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe),

12) odzież i tekstylia,

13) opakowania wielomateriałowe,

14) popioły,

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),

16) odpady niebezpieczne, takie jak: akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne,

 przeterminowane leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty.

PSZOK wyposażony będzie w zestaw 2 specjalistycznych kontenerów na odpady zielone, (np. z koszenia trawników z terenu Spółdzielni), dzięki którym odpady magazynowane nie będą zagniwały, w związku z czym zminimalizowana będzie emisja substancji o charakterze odorowym (półprzepuszczalna membrana). Przykładowy kontener: 

 pszok1

Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów, pojemników

i pomieszczeń stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Projekt PSZOK dodatkowo zakłada dostawę i montaż 2 zbiornic (altan) na odpady w miejscowościach Staniszewo i Brodnica Górna,. na terenie szkoły w Staniszewie i przy OSP w Brodnicy Górnej. Będą to obiekty kontenerowe składające się z 4 ścian i dachu, posadowione bezpośrednio na gruncie na utwardzonej, równej powierzchni, wykonane z elementów stalowych i z tworzyw sztucznych. Wysokość – około 2,5m, długość około 5m,

szerokość ok. 2,5m. Jedną ze ścian szczytowych stanowią dwuskrzydłowe drzwi

umożliwiające wyprowadzenie pojemników. Wewnątrz taki obiekt jest przedzielony ścianką

działową w poprzek. Ścianka wydziela pomieszczenie o szerokości około 1m. Pozostała przestrzeń jest otwarta. Do posadowienia zbiornic nie będzie potrzeby wykonywania żadnych prac budowlanych. Wewnątrz altana wyposażona będzie w:

- 8 znormalizowanych kontenerów o pojemności około 1100 dm3,

- Elektromagnetyczne wyrzutnie zamontowane na wzdłużnych ścianach po cztery na każdej ze stron. Będzie blokada wrzutni sterowana elektronicznie kartą kodowaną za pomocą elektromagnetycznego zamka.

- Czytnik kart wkomponowany w altanę i zamontowany w specjalnie wydzielonej przegrodzie wyposażony w wyświetlacz dotykowy.

- Element sterujący wyposażony w system informatyczny zarządzający i nadzorujący pracę

elektromagnetycznych wrzutni zintegrowany z systemem informatycznym umożliwiającym

zczytywanie i przesyłanie danych do zbiorczej bazy danych.

-zestaw kamer zapewniających monitoring.

Kosze na odpady będą dostępne tylko dla użytkowników posiadających karty z paskiem magnetycznym identyfikujących właściciela. Poziom zapełnienie zbiorników będzie

monitorowany przez zarządzającego PSZOK w celu optymalnego planowania logistyki transportu odpadów.

W każdej z tych miejscowości postawiony zostanie 1 taki zbiornik, w którym będą zbierane następujące odpady:

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

– urządzenia zawierające freony (lodówki)

- przeterminowane leki,

- baterie i akumulatory

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

-metale

- środki ochrony roślin.

Przykładowa zbiornica widok na zewnątrz i od środka:

pszok2

pszok3

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba będzie oddawać części odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki, które są oddalone o kilkanaście kilometrów od Brodnicy Górnej i Staniszewa.

Zbiórka odpadów w nowo zakupionych kontenerach (zbiornicach) będzie dla mieszkańców ww. miejscowości oraz najbliższych okolic bezpłatna. Nadzór nad obiektem prowadzić będzie firma zarządzająca PSZOK (Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów) w Kartuzach oraz Urząd Miejski w Kartuzach.