UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

Czy trzeba myć butelki i zrywać z nich etykiety?

Nie, nie trzeba. Opakowania muszą być puste. Przepłukane powinny być jedynie opakowania po kosmetykach.

Czy trzeba posiadać pięć pojemników?

Wystarczy jeden podstawowy na odpady zmieszane (najlepiej już posiadany), pozostałe odpady segregowane mogą być oddawane w workach przeznaczonych do konkretnych frakcji. Worki otrzymują Państwo od firmy wywozowej.

Robię zaprawy, mam kompostownik, nie piję napojów w plastikowych butelkach, mam piec kotłowy, w którym palę papier – w moim rozumieniu nie produkuję odpadów. Czy muszę składać deklarację za gospodarowanie odpadów, których nie mam?

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych to cała gama różnych odpadów. To nie tylko odpady kuchenne ale też np. odpady  po kosmetykach, po chemii gospodarczej, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, niebezpieczne w tym przeterminowane leki, baterie czy świetlówki. Odbiór wszystkich tych odpadów wliczono w miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To, że część odpadów zagospodarowujemy we własnym zakresie to indywidualna sprawa każdego z nas. Wysokość stawki miesięcznej się nie zmienia mimo, że część odpadów nie jest przekazywana do systemu. W związku z powyższym odpowiadam, że należy złożyć deklarację również w przedstawionym, w pytaniu, przypadku. 

Co w przypadku, gdy jest różnica pomiędzy zameldowaniem a liczbą osób zamieszkującą nieruchomość?

W takim wypadku wystarczy sporządzić oświadczenie podając, gdzie przebywają (zamieszkują) osoby zameldowane, a nie zamieszkujące nieruchomość. W deklaracji podajemy liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących nieruchomość.

Kto wyposaża nieruchomość w pojemniki?

Tak, jak do tej pory właściciel nieruchomości jest odpadowiedzialny za wyposażenie nieruchomości w pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów (najczęściej to firma wywozowa w cenie odbioru odpadów wliczała koszt pojemnika ustawionego na posesji). W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przedmiotu Zamówienia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów został zawarty wymóg, aby Wykonawca (firma odbierająca odpady) umożliwiała mieszkańcom dzierżawę lub zakup pojemników/worków (również w ratach).

Czy trzeba zmieniać zameldowanie jeśli jest niezgodne z zamieszkaniem?

Nie, ustawa "śmieciowa" nie narzuca na mieszkańców takiego obowiązku. Deklarację składamy na nieruchomość zamieszkiwaną, niezależnie od miejsca zameldowania.

Czy deklarować osoby zameldowane czy zamieszkujące nieruchomość?

W deklaracji określamy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, gdyż nie zawsze dane meldunkowe pokrywają się z faktycznym stanem zamieszkania.

Czy deklarację składa tylko właściciel nieruchomości czy np. dzierżawca, najemca też może?

Deklaracje mogą składać zarówno właściciele nieruchomości jak  i użytkownicy wieczyści oraz  jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomości np. najemca, dzierżawca.

Kiedy i czy można złożyć zmianę deklaracji?

Tak, można dokonać zmiany deklaracji.

W przypadku zmiany danych, które wpływają na zmianę ustalonej wysokości opłaty należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości wpłaca się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Na jaki czas składa się deklarację?

Deklarację składa się na czas nieokreślony. Złożona deklaracja obowiązuje do czasu złożenia deklaracji zmieniającej lub korygującej.

Czy po złożeniu deklaracji podpisywana jest umowa pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości?

Nie, złożona deklaracja ma moc aktu wykonawczego.

Dlaczego w deklaracji trzeba podać dane dotyczące nr działki i nr Księgi Wieczystej?

Deklarację składa się na nieruchomość. Nieruchomość jest określana za pomocą numeru działki, natomiast właściciela nieruchomości określa Księga Wieczysta.

Czy jeśli zadeklaruje się jeden pojemnik 110 l, a pojawi się potrzeba oddania większej ilości odpadów, to czy stawka opłaty wzrośnie?

Stawka opłaty jest stała i nie zależy od ilości oddanych odpadów komunalnych. Miesięczna stawka opłaty obejmuje każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkanej.

Czy worki muszą być jakieś specjalne – przezroczystość, kolor, logo gminy, itp.?

Nie określono specjalnych wymagań dotyczących worków. Worki na odpady segregowane muszą jedynie wytrzymać ciężar odpadów i być na tyle przezroczyste aby przedsiębiorca odbierający odpady widział co jest w środku. Przedsiębiorca wówczas będzie mógł  stwierdzić czy odpady posegregowano prawidłowo. Kolor worka nie ma znaczenia.

Czy trzeba mieć oddzielny pojemnik na żużle i popioły?

Pytanie w deklaracji dotyczące gromadzenia żużli i popiołów w oddzielnym metalowym pojemniku dotyczy jedynie informacji, że dana nieruchomość posiada taki pojemnik i będzie on wystawiany w okresie grzewczym. Nie trzeba jednak posiadać dodatkowego metalowego pojemnika na żużle i  popioły. Ten rodzaj odpadów można gromadzić w pojemniku przeznaczonym  na odpady zmieszane (suche).

Co się stanie, gdy odpady będą źle posortowane? Czekają nas kary z tego tytułu?

W przypadku gdy przedsiębiorca stwierdzi, że odpady posegregowano niewłaściwie to nie odbierze źle posegregowanego odpadu w dniu wywozu. W takiej sytuacji przedsiębiorca zostawi przy odpadach informację - „żółtą kartkę” która będzie informowała właściciela nieruchomości, że odpady są posegregowane niewłaściwie. W tym momencie właściciel nieruchomości ma dwa wyjścia:

1) posegreguje odpady jeszcze raz i zostaną one odebrane w kolejnym terminie odbioru tego rodzaju odpadu, albo

 

2) nie dokona powtórnej segregacji i wówczas odpady te będą odebrane wraz z odpadami zmieszanymi a opłata będzie naliczona jak za odpady zmieszane.

Dlaczego do plastiku nie można wrzucać foliowych torebek, zabawek, itp.?

Foliowe torebki, zabawki itp. to oczywiście materiały wykonane z  tworzyw sztucznych jednak zgodnie z warunkami Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach jako tworzywo sztuczne segregowane można oddawać jedynie odpady typu PET (plastikowe butelki, opakowania, pojemniki). Zabawki oraz torebki foliowe zostaną wydobyte z odpadów zmieszanych (suchych) na linii sortowniczej i zostaną poddane innym procesom odzysku.

Dlaczego należy zgłaszać kompostownik? Czy będą kontrole z tytułu ich posiadania?

Nie będzie żadnych kontroli z tytułu sprawdzenia sposobu wykonania kompostownika.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska gminy mają wykazać się określonym poziomem odzysku bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji). Jeśli tego nie zrobią zapłacą z tego tytułu karę. W związku z tym, że wzory służące do obliczania tego poziomu nie uwzględniają możliwości zagospodarowania bioodpadów  we własnym zakresie istnieje silne loby aby to zmienić. Dzięki informacji o ilości posiadanych kompostowników w gminie Kartuzy, Urząd będzie w stanie stwierdzić jaka część wytworzonych bioodpadów nie trafiła na składowisko.

Czy opłatę za gospodarowanie odpadami, będzie można (jak do tej pory) uiszczać odbierającemu odpady (przedsiębiorcy)?

Nie, opłatę należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 

Jak dokonać zmiany deklaracji?

Zmianę danych można dokonać jedynie poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Kartuzach deklaracji zmieniającej. Nie ma możliwości dokonania zmiany danych bezpośrednio na pierwotnie złożonej deklaracji.

Czy otrzymam dokument z naliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie deklaracji?

Indywidualny numer konta bankowego, oraz numer identyfikacyjny nie zmienia się, dlatego każda zmiana w deklaracji zbowiązuje do poprawienia stawki we własnym zakresie. 

Czy otrzymam dokument z naliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowy rok?

Indywidualny numer konta bankowego, oraz numer identyfikacyjny nie zmienia się, dlatego obowiązuje pierwszy dokument z naliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co zrobić w przypadku, kiedy nie otrzymałem/am harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na nowy rok?

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych można pobrać z naszej strony:TUTAJ lub odebrać w placówkach firm wywozowych i Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

Firma Elwoz:

ul. Mściwoja II 14, Kartuzy.

Firma PHU Saniko Andrzej Koszałka

ul. Ceynowy 8/1, Kartuzy.

Urząd Miejski w Kartuzach

ul. gen. Hallera 1, Kartuzy

 

Gdzie uzyskam informacji na temat dokonanych płatności, bądź zaległości?

Wszelkie informacje dotyczące płatności uzyskacie Państwo w Wydziale Księgowości pod numerem: 58 694 52 14/54, lub w pok. 214 Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Jak pozbyć się choinek świątecznych?

Co roku w okolicach stycznia organizowane są zbiórki choinek świątecznych. Informacja o terminie odbioru znajduje się w dziale: Aktualności lub w harmonogramie.

Dlaczego Firma Wywozowa odbiera kilka różnych frakcji odpadów jednym pojazdem?

Ponieważ odpady te odbierane są przez śmieciarki dwukomorowe, które pozwalają na zbiórkę 2 frakcji odpadów jednocześnie oszczędzając w ten sposób czas i paliwo.