UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

Przewodnik dla mieszkańców

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminy władztwa nad odpadami komunalnymi, co umożliwi gminie dysponowanie strumieniem odpadów odebranych od mieszkańców. Zmiana ta wiąże się z licznymi obowiązkami, jakie spoczywać bedą na wszystkich gminach w Polsce.
Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r., wyznaczając Gminom termin, 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Do dnia 30 czerwca 2013 r., tj. do czasu faktycznego przejęcia przez Gminę Kartuzy władztwa nad odpadami, obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach, tzn. właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, które gmina Kartuzy – jak każda gmina – jest obowiązana wdrożyć w życie z dniem 1 lipca 2013 r., polega na przeniesieniu dotychczasowej opłaty, którą właściciele nieruchomości uiszczają firmom odbierającym odpady na opłatę uiszczaną do Gminy.

mieszkaniec

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiana systemu gospodarki odpadami ma na celu:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • rozwój „segregacji u źródła”;
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie;
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;
 • prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi;
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 • Jaki obowiązek nakłada na właścicieli nieruchomości nowa ustawa utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych, na podstawie, której od 1 lipca 2013 r., będzie wnosił do gminy stosowną opłatę. Termin złożenia pierwszej deklaracji mija z dniem 30 kwietnia 2013 r! Ponadto, w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Kartuzach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni.
 • Co to jest deklaracja i kto powinien ją złożyć?

  Jest to dokument o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Kartuzy, do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej i niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 • Co będzie w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

  W przypadku nie złożenia deklaracji, Burmistrz Kartuz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 • Od czego zależy wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

  Właściciele nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne będą płacić mniej od tych, którzy ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, ustalenie niższej stawki opłaty za wywóz odpadów zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je, jako zmieszane odpady komunalne. Wówczas gmina naliczy wyższe stawki za odbiór odpadów.
 • Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

  Tak, w przypadku, gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wówczas Rada Miejska w Kartuzach musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.
 • Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

  Nie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 • Kto będzie odbierać odpady komunalne?

  Od 1 stycznia 2013r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne musi uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady. Odpady od 1 lipca 2013 r. będzie odbierać przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze procedury przetargowej i to gmina podpisze z wybranym wykonawcą umowę na wywóz odpadów. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
 • Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

  W tym wypadku należy zweryfikować zapisy podpisanej umowy i samodzielnie wypowiedzieć w/w umowę zgodnie z podanymi w jej treści warunkami, aby od 1 lipca 2013 r. nie płacić podwójnej opłaty (jednej do gminy, drugiej dla firmy odbierającej odpady). Od lipca 2013 r. usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, w zamian za opłatę, zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
 •