UWAGA! W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, prosimy o składanie drogą elektroniczną, lub wypełnione deklarację proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Od poniedziałku tj. 16.03.2020r. Urząd będzie nieczynny dla petentów.
A A A

Przewodnik dla właścicieli nieruchomości

W dniu 8 lutego 2012 r. Rada Miejska w Kartuzach, podjęła uchwałę Nr XIV/239/2012, w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała w praktyce oznacza, że oprócz odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, Gmina Kartuzy odbierze również odpady komunalne pochodzące z innych nieruchomości, zwłaszcza z tych zabudowanych budynkami o charakterze użyteczności publicznej, do których należą przede wszystkim:

  • obiekty handlowe, usługowe, handlowo – usługowe;
  • obiekty gastronomiczne;
  • placówki oświatowe, ochrony zdrowia, kultury;
  • biura, przedsiębiorstwa;
  • cmentarze;
  •  targowiska i bazary.

Przez pojęcie odpady komunalne, stosownie do definicji zawartej w ustawie o odpadach, rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Ustawa podaje również, iż w przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Właściciele i zarządcy wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości zobligowani będą do złożenia, do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś już od 1 lipca 2013 roku do regularnego uiszczania jej na wskazany przez Urząd rachunek bankowy. Z pobranych opłat zostaną pokryte koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wejdą koszty:

  •  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  •  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  •  obsługi administracyjnej tego systemu.

W związku z przyjęciem przez gminę Kartuzy obowiązku odbierania odpadów komunalnych zarówno z nieruchomości zamieszkanych jak i niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, informujemy, iż na dzień 1 lipca 2013 roku należy rozwiązać wszystkie dotychczas obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek wypowiedzenia umów wypełnić mogą jedynie strony umowy, a ważność umów nie wygasa automatycznie wraz z wejściem w życie nowego systemu.
Nowy system nie obejmie natomiast właścicieli takich nieruchomości jak: parki, zieleńce, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych zasadach.