14 grudnia, 2020 Ogłoszenia Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z uchwaleniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca oraz system odbioru odpadów w Gminie Kartuzy.

Stawka opłaty od  mieszkańca za odpady od nowego roku wynosi 23 zł miesięcznie, z ulgą 1 zł/os za kompostowanie. W sytuacji niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów, stawka wynosi 69 zł od osoby miesięcznie. Grozi to deficytem w roku 2021 w gospodarce odpadami na poziomie 2.300.000 zł. Z uwagi na brak środków własnych Gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt.

Od 01 stycznia 2021 roku Gmina Kartuzy nie będzie odbierać odpadów ze swoich jednostek organizacyjnych, tj. Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gminnych instytucji oświatowych i kulturalnych (szkół podstawowych, przedszkoli, Muzeum Kaszubskiego, Biblioteki Pub., Kartuskiego Centrum Kultury, Galerii Refektarz) oraz innych nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy. Ma to związek z podjętą przez Radę Miejską w Kartuzach uchwałą Nr XXXVII/330/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z którą odbiór odpadów będzie odbywał się przez wyłonionego przez Gminę wykonawcę w przetargu, wyłącznie z nieruchomości przeznaczonych pod cmentarze i nieruchomości o charakterze mieszanym, w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Oznacza to, że Gmina ze szkół, jednostek OSP, jednostek kultury ma zlecać odbiór odpadów oddzielnie.

Odpady nie będą odbierane z:

– nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

– nieruchomości o charakterze mieszanym, w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy;

– rodzinnego ogrodu działkowego, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 203 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2176 z późń. zm.),

– innych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. firm i instytucji.

Odstąpienie od usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Kartuz.

Lista podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej jest zamieszczona
na stronie www.odpady.kartuzy.pl w zakładce Gospodarka Odpadami – Firmy.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, właścicieli działek letniskowych, zarządców ogrodów działkowych, instytucji zdrowia, jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy, jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz właścicieli nieruchomości, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane) – w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Burmistrza Kartuz, który na podstawie art. 6 ust 1 pkt 2 i art. 6 ust 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), kontroluje posiadanie tych umów.

Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • nazwę i adres firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy;
 • cenę za wykonanie usługi
 • stawkę karną za brak segregacji.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 10 lutego 2021 roku

 • pocztą elektroniczną na adres gmina@poczta.kartuzy.pl lub przez ePUAP,
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy;
 • do skrzynki znajdującej się przy drzwiach Urzędu Miejskiego w Kartuzach,

od strony ul. 3 Maja

 • osobiście w siedzibie Urzędu w godz.

7:30 – 15:30 poniedziałek – środa,

7:30 – 16:30 w czwartek,

7:30 – 14:30 w piątek.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w  uchwale Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy (Dz. Urz. woj. Pom. z dnia 2 stycznia 2020 r. z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:
  • papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
  • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła
  • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych)
  • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;  
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Kartuz, z minimalną częstotliwością określoną w uchwale Nr. XXX/267/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach
  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy (Dz. Urz. woj. Pom. z dnia 17 lipca 2020 r. poz. 3200)

Odpady należy segregować do pojemników lub worków o kolorach:

Papier – worek lub pojemnik niebieski

Metale i tworzywa sztuczne – worek lub pojemnik żółty

Szkło – worek lub pojemnik zielony

Bioodpady – jeżeli nie są kompostowane – worek lub pojemnik brązowy.

Odpady zmieszane – pojemnik czarny.

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być

 • znormalizowane i certyfikowane;
 • zaopatrzone w systemy kołowe.  

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega pieniężnej karze porządkowej.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Gminy Kartuzy.  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach pod numerami telefonów (58)694-52-44/ 46.

Written by Michał Formela