19 lutego, 2021 Ogłoszenia Brak komentarzy

Urząd Miejski w Kartuzach przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Kartuz apeluje do mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej aby wypełnili zgłoszenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyli do Urzędu Miejskiego w Kartuzach .

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kartuzy.pl (zakładka „Formularze i wnioski”) oraz www.odpady.kartuzy.pl (zakładka “Pobierz – > Dokumenty“)

Urząd czeka na zgłoszenia do 31.03.2021 r. Po tym terminie rozpoczną się wzmożone kontrole Straży Miejskiej pod kątem przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Wszystkie firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kartuzy można znaleźć na stronie www.odpady.kartuzy.pl

Written by Michał Formela