Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Gmina Kartuzy, w ramach opłaty za odpady, nie będzie już:

 • wyposażała nieruchomości jednorodzinnych, domków letniskowych, firm, instytucji oraz ogródków działkowych w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy w dalszym ciągu zdecydują się na wystawianie odpadów w workach będą musieli się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie. Worki w odpowiednich kolorach będzie można zakupić w siedzibach firm wywozowych albo w innych miejscach sprzedaży.  Ta decyzja ma też zmobilizować właścicieli nieruchomości do kupna pojemników, bo jest to ostatecznie bardziej ekonomiczne i ekologiczne.
 • wyposażała nieruchomości wielolokalowych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy właściciel takiej nieruchomości czy zarządca będzie zobowiązany do dostosowania ilości pojemników do ilości wytwarzanych odpadów, w taki sposób by nie dochodziło do wysypywania się z nich odpadów i zaśmiecania miejsc gromadzenia odpadów. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
 • Wydłużone  zostaną godziny działania PSZOK – w środy  PSZOKI będą czynne od godz. 10.00 do godz. 18.00, w pozostałe dni na dotychczasowych zasadach, od 8.00 do 16.00 w dni powszednie, w soboty od 9.00 do 14.00.
 • do PSZOK można dostarczać następujące rodzaje posegregowanych odpadów: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, oraz odpady tekstyliów i odzieży.
 • Wprowadza się limity na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkanych:
 • 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych na nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej/rok,
 • 250 kg odpadów gruzu budowlanego na lokal w zabudowie wielorodzinnej/rok,
 • 1 m3 styropianu (wełny mineralnej) na nieruchomość/lokal/rok,
 • 250 kg odpadów wielkogabarytowych na nieruchomość/lokal/rok,
 • 4 szt. opon na nieruchomość/lokal/rok.

Odpady są przyjmowane do PSZOK po rocznym okresie obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (w tym letniskowych) bezpłatnie odbierane będą tylko odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych.

Od 01.01.2021 roku, Gmina nie będzie :

 • odbierała odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego RTV i AGD sprzed posesji, w ramach corocznych wystawek. Odpady należy oddawać na bieżąco do PSZOKów w Kartuzach i w Kiełpinie.

W tym roku, zgodnie z harmonogramem, odbędą się jeszcze tylko zbiórki odpadów w miejscowościach: Borowo, Dzierżążno, Sitno, Kiełpino, Leszno, Bącz, Nowa Huta, Mirachowo, Głusino, Sianowo, Cieszonko, Smętowo, Ręboszewo, Mezowo.

 • zapewniała odbioru odpadów gruzu budowlanego w big-bagach z nieruchomości zamieszkanych sprzed posesji. Tego rodzaju usługę będzie można zamówić odpłatnie bezpośrednio w  firmie wywozowej. 

Od 01.01.2021 roku planuje się wyposażenie właścicieli nieruchomości w naklejki z indywidualnym  kodem kreskowym na pojemniki i worki, w celu identyfikacji ich właściciela oraz zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w postaci tworzyw sztucznych i metali w okresie od maja do października.

                Wzrost kosztów za odpady zmusza Gminę do oszczędności i ograniczenia świadczonych usług w zakresie ich odbioru.  Przy obecnej stawce opłaty 19 zł od osoby, nie ma możliwości, by system gospodarki odpadami się bilansował. Brakującą kwotę szacuje się na poziomie blisko 3 mln złotych. Stąd potrzeba rezygnacji z szeregu udogodnień, przy jednoczesnym zapewnieniu odbioru odpadów od mieszkańców, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach. Dopiero podwyższenie stawki opłaty za odpady będzie dawało możliwość wdrożenia przez Gminę dodatkowych usług w zamian za opłatę.

Written by Michał Formela