20 kwietnia, 2020 Ogłoszenia Brak komentarzy

Wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy wprowadzono kryteria selektywnej zbiórki odpadów. Ustala się, że:

 1. odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, jeżeli wszystkie odpady komunalne są zbierane łącznie,
 2. odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, gdy w pojemnikach na odpady zmieszane (resztkowe) nie znajdują się odpady niezgodne z ich przeznaczeniem, tzn. nie znajdują się zanieczyszczenia innych frakcji odpadów. Nieprzestrzeganie tego zapisu będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Z
mieniono metodę naliczania opłaty za odbiór i segregowanie odpadów komunalnych. Od 1 lutego 2020 roku mieszkańcy gminy Kartuzy zapłacą za śmieci 19 zł od osoby miesięcznie. Segregacja odpadów staje się obowiązkiem dla każdego. Osoby, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, od dnia 1 lutego 2020 roku nie będą segregowały odpadów, niestety zapłacą o wiele wyższą stawkę. Stawka opłaty dla osób, które nie będą segregowały odpadów będzie wynosić 2-krotność stawki podstawowej, tj. 38 zł przez trzy pierwsze miesiące obowiązywania uchwały, przez kolejne 3 – krotność stawki podstawowej 57 zł. Gmina po udokumentowaniu braku segregacji będzie zobowiązana nakładać decyzją administracyjną karę za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji odpadów.
 

D
la kompostujących odpady wprowadzono zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami. Zniżka dla osób kompostujących odpady (dot. nieruchomości jednorodzinnych) będzie wynosić 1 zł od osoby. Z obowiązku wystawienia pojemnika lub worka będą zwolnione wyłącznie te osoby, które będą kompostowały wszystkie bioodpady.

Z
mieniono druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.W związku ze zmianą metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby i brakiem możliwości wyboru nieselektywnego zbierania odpadów, zapraszamy wszystkich właścicieli nieruchomości do Urzędu Miejskiego, w celu złożenia nowej deklaracji o gospodarowaniu odpadami. Zapraszamy też wszystkie firmy i instytucje, które wcześniej zbierały odpady nieselektywnie, do złożenia deklaracji o zbieraniu odpadów w sposob selektywny. Do właścicieli nieruchomości, którzy udostępnili numery telefonów zostaną wysłane smsy z informacją o obowiązku złożenia nowej deklaracji. Do tych mieszkańców, do których nie posiadamy numerów telefonów kontaktowych wezwania przesłano pocztą tradycyjną lub przekazano przez sołtysów. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dnia 10 marca 2020 r. do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe deklaracje do Urzędu składają Administratorzy bądź Zarządcy Wspólnot.

Wzór deklaracji na stronie www.odpady.kartuzy.pl

 • Uruchomimy w najbliższym czasie elektroniczną usługę składania e-Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami W celu złożenia e-Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, trzeba będzie wypełnić formularz elektroniczny i wysłać do Urzędu przez ePUAP, podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Składając przez ePUAP e-Deklarację spełnicie Państwo swój obowiązek wobec naszego Urzędu w czasie i miejscu dla Was dogodnym. Składanie e-Deklaracji dostępne będzie 24 godziny na dobę.

Wkrótce uruchomimy następne interaktywne formularze elektroniczne na eBOI, które umożliwią Państwu załatwianie spraw urzędowych bez osobistej wizyty w Urzędzie.

 • od dnia 1 lutego 2020 r. zmienia się sposób naliczania opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych. Opłaty będą naliczane za faktyczną ilość wystawianych pojemników z odpadami.
 • zmienia się termin składania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – należy je składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce zmiana.
 • wyposażamy na wniosek właścicieli nieruchomości wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe powyżej 5 lokali mieszkalnych w budynku), zlokalizowanych na terenie gminy Kartuzy, którzy nie posiadają własnych pojemników, w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny (o poj. 1100 l, 240 l, 120 l).
 • wprowadzono obowiązek wpisu do BDO i prowadzenia ewidencji odpadów dla wytwórców odpadów prowadzących działalność gospodarczą, którzy wytwarzają odpady w postaci opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury powyżej 0,5 tony rocznie z każdego rodzaju (dot. dużych sklepów spożywczych, hurtowni, hoteli, itp.). Podmioty te są zobowiązane do przekazywania wskazanych odpadów uprawnionym firmom posiadającym zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Odpady nie będą odbierane w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Kartuzy, nie będzie odbierała tego rodzaju odpadów od tych podmiotów.

Wszystkie te wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania prawa miejscowego do zapisów noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

P
owszechnie wiadomo, że samorządy w całym kraju mają problem z rosnącymi stawkami za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W całej Polsce ceny za odbiór i zagospodarowania odpadów drastycznie rosną. Przykładami są ostatnie podwyżki w Gdyni o 131%, w Gdańsku o 100%. W gminach, z którymi sąsiadujemy: Żukowo, Sierakowice, Przodkowo, Chmielno, Stężyca, Sulęczyno, Somonino, mieszkańcy płacą od 15 zł do 33,80 zł od osoby lub gospodarstwa – 1 osobowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż każda gmina ma swoją specyfikę. Różne są ilości odpadów w przeliczeniu na mieszkańca, gminy mają także zróżnicowaną częstotliwość odbioru odpadów. Odległość do instalacji również wpływa na stawkę opłaty. Wreszcie, niektóre samorządy mają obowiązujące jeszcze przez pewien czas, „stare” umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wszystkie te składowe mają decydujący wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty gospodarki odpadami. Innymi słowy, dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest zgodne z prawem. Tymczasem, ze względu na wzrost kosztów, wydatki w 2020 roku na system gospodarowania odpadami w gminie Kartuzy wzrosły o blisko 3 miliony złotych.

Przyczyny wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wzrost stawek za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów ma wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim:

 • nowe, rygorystyczne zasady gospodarki odpadami wprowadzone przepisami prawa, które weszły w życie w ostatnim roku, jak przepisy dotyczące rejestru BDO, wprowadzenie dodatkowych wymagań dla zbierających i magazynujących odpady w postaci obowiązku posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, konieczności zabezpieczenia roszczeń oraz restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe;
 • kolejny roczny wzrost o 59% opłaty „marszałkowskiej” – z kwoty 170 zł w 2019 roku do 270 zł w 2020 roku za tonę odpadów (w 2017 r. opłata „marszałkowska” za składowanie na składowisku jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 120 zł, w 2018 – 140 zł);
 • problemy z zagospodarowaniem surowców wtórnych, na skutek „zamknięcia” na te surowce rynku w Chinach i napływ tych śmieci do Polski z zachodniej Europy, co spowodowało kolosalny wzrost stawek opłat za te odpady. Dla przykładu w 2019 roku za makulaturę recyklerzy płacili około 100 zł za tonę, natomiast teraz trzeba zapłacić recyklerom za przyjęcie tego surowca prawie 500 zł za tonę. Podobnie ze zmieszanymi odpadami z tworzyw sztucznych, rynek jest przesycony i nie jest zainteresowany przetwarzaniem tego rodzaju odpadów;
 • spadek cen za surowce wtórne wysegregowane ze strumienia odpadów zmieszanych;
 • za mało spalarni odpadów;
 • dyrektywy unijne, które wymagają, aby od 2020 roku 50% wytwarzanych w Polsce odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła było objęte odzyskiem, przy jednoczesnym braku w Polsce wystarczającego rynku i zapotrzebowania na zebrane surowce wtórne;
 • nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza wprowadzenie dodatkowych obowiązków kontrolnych, w tym odnośnie właściwej segregacji odpadów przez mieszkańców;
 • wzrost cen energii elektrycznej i paliw;
 • wzrost wynagrodzeń, na skutek wzrostu płacy minimalnej z 2200 zł do 2600 zł;
 • brak odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzenie na rynek produktów, co skutkuje przerzuceniem kosztów recyklingu na samorządy i mieszkańców;
 • wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Z
atem, z uwagi na konieczność ochrony środowiska, spełnienia wymogów prawa, uzyskania poziomów odzysku, segregacja odpadów jest niezbędna. Jeśli chcemy ograniczyć wzrost cen za odpady, każdy z nas musi ich mniej wytwarzać. Wraz ze wzrostem ilości odpadów, rośnie koszt ich odebrania, transportu, przeładunku, składowania i ostatecznie zagospodarowania.

Written by Michał Formela