Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Kartuzy oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

RIPOK Chlewnica – Elwoz-Eco Sp. z o.o., Chlewnica, 76-230 Potęgowo

ODPADY ZIELONE I ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Odpady zielone i ulegające biodegradacji odebrane z terenu Gminy Kartuzy poddawane są procesom zagospodarowania w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów w:

RIPOK Chlewnica – Elwoz-Eco Sp. z o.o., Chlewnica, 76-230 Potęgowo