Deklaracje

Do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności – pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne wymagane jest do podpisania deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Pełnomocnik jest zobowiązany dołączyć do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
Jeśli przez „złożenie deklaracji” rozumiemy podpisanie się na deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości, to do podpisania wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Obowiązek taki dotyczy wszystkich spraw podatkowych w tym spraw, do których stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.

Pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania mocodawcy przed administracją samorządową, które nie zawiera wyraźnego stwierdzenia w tym zakresie, nie jest dokumentem uprawniającym do dokonywania czynności w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jej podpisywania, korygowania, itp.).

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw poniżej dostępne są wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dane przelewu:

Nazwa Odbiorcy:

Adres:

Numer Konta:

Tytułem:

Kwota:

Urząd Miejski w Kartuzach

Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

93 1020 1811 0000 0102 0188 9476

Opłata skarbowa [NUMER DEKLARACJI]

17,00 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ochrona Środowiska

Akty Prawne

Materiały Edukacyjne