Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Kartuzy funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod następującymi adresami:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem:

 

Kartuzy, ul. Mściwoja II 14

Operator: Elwoz-Eco Sp. z o.o.

Tel. (58) 681 02 45

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00,
Wtorek: 8.00 – 16.00,
Środa: 10.00 – 18.00,
Czwartek: 8.00 – 16.00,
Piątek: 8.00 – 16.00,
Sobota: 9.00 – 14.00

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem:

 

Kiełpino, ul. Szkolna 53

Operator: PHU Saniko Andrzej Koszałka

Tel. (58) 685 41 66

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00,
Wtorek: 8.00 – 16.00,
Środa: 10.00 – 18.00,
Czwartek: 8.00 – 16.00,
Piątek: 8.00 – 16.00,
Sobota: 9.00 – 14.00

 

 

Do niniejszych punktów można oddać następujące posegregowane odpady komunalne:

  • Odpady Zielone – tj. trawa, gałęzie, liście, obierki itp.
  • Metale i Tworzywa Sztuczne – tj. butelki plastikowe, opakowania plastikowe, puszki, kartoniki po sokach i mlekach itd.
  • Szkło – tj. szklane butelki, słoiki itp.
  • Papier – tj. makulatura, kartony itp.
  • Odpady elektryczne i elektroniczne – tj. telefon komórkowy, żelazko, mikrofalówka, telewizor, komputer itp
  • Odpady Wielkogabarytowe – tj. meble, sprzęt rekreacyjno-sportowy itd.
  • Odpady Budowlane – tj. kafelki, gruz budowalny itp. – w ilości do 1 tony/nieruchomość/rok 
  • Zużyte opony samochodowe – 4 sztuki/nieruchomość/rok
  • Odpady niebezpieczne – tj. baterie i akumulatory (do telefonów, bateri, aparatów), przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, zużyte kardridże i tonery, przperacowane oleje, itp.). 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KARTUZY

Kartuzy

§ 1.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Gminie Kartuzy, zwanymi w skrócie PSZOK.

2. Na terenie Gminy Kartuzy prowadzone są dwa punkty PSZOK:

1) ul. Mściwoja II 14 w Kartuzach (operator Elwoz Eco Sp. z o. o.),

2) ul. Szkolna 53 w Kiełpinie (operator P.H.U. Andrzej Koszałka).

3. Punkty PSZOK są czynne przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w

godzinach:

w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00,

w środę od 10.00 do 18.00

w sobotę od 9.00 do 14.00

4. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy, wnoszących opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji

zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,

zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów;

8) odpady tekstyliów i odzieży;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady niebezpieczne;

12) przeterminowane leki;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) odpady komunalne budowlano – remontowe i rozbiórkowe (pochodzące z remontów, budów

i rozbiórek nieruchomości mieszkalnych, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw

sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych, itp.);

15) styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17);

16) zużyte opony.

6. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

zamieszkanych, posegregowane w sposób określony w ust. 5, w ilościach nielimitowanych, za

wyjątkiem:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, o których mowa

w ust. 5 pkt 14, powstające w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie

Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/265/2020

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 3 lipca 2020 r.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3143

przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, a w zabudowie

wielorodzinnej również poprzez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego;

a) do 0,5 Mg/nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym/rok,

b) do 0,25 Mg/lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej/rok

c) styropianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 16 – do 1 m3/nieruchomość/lokal/rok,

2) zużytych opon, o których mowa w ust. 5 pkt 16 – do 4 sztuk/nieruchomość/lokal/rok,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe o których mowa w ust. 5 pkt 6 – do 0,25 Mg

nieruchomość/lokal/rok,

– przysługujący po rocznym okresie obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7. Do PSZOK przyjmowane są od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, odpady

komunalne określone w ust. 5 pkt 1-5 i 7 w ilościach nielimitowanych.

8. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie, z uwzględnieniem limitów

i terminów obowiązywania deklaracji, określonych w ust. 6.

9. Odpady przekazywane w ilościach przekraczających limity i nie spełniające wymagań

terminowych, określone w ust. 6 przyjmowane są odpłatnie przez operatora PSZOK według

cennika dodatkowych usług ustalonego przez operatora.

10. Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie

przekraczającej 3,5 tony.

11. Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

12. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie

cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

12a. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy dostarczać do

PSZOK w sztywnych pojemnikach, odpornych na przekłucie.

13. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są

przyjmowane:

1) zmieszane odpady komunalne,

3) odpady zawierające azbest,

4) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

14. Przyjęcie odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który zawiera następujące

dane: numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia

odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

15. PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady na podstawie danych, o których mowa w

ust. 14 oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

16. Na terenie PSZOK prowadzony jest demontaż mebli i innych odpadów

wielkogabarytowych.

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3143

17. Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia

ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

18. Obsługa PSZOK odmówi przyjecia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny

z niniejszym Regulaminem.

USŁUGI DODATKOWE

Obsługa PSZOK przyjmuje odpady w ramach usługi dodatkowej i prowadzi jej ewidencję, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko przekazującego odpady komunalne (ew. numer identyfikacyjny), adres nieruchomości, z której odpady pochodzą, rodzaj przekazanego odpadu, jego ilość oraz cenę przyjęcia.

Wysokość cen za usługi dodatkowe:

Do cen za usługę dodatkową,, dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty, za usługi dodatkowe należy uiszczać w dzień przekazania odpadów w kasie PSZOK-u.

 Obsługa PSZOK wystawia paragon lub fakturę VAT za przyjęte odpady.