Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Kartuzy funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod następującymi adresami:

Kartuzy, ul. Sędzickiego 40

Operator: Gmina Kartuzy.

Kom. 504 197 938

email: pszok.kartuzy@poczta.kartuzy.pl

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne,
Wtorek: 8.00 – 18.00,
Środa: 8.00 – 16.00,
Czwartek: 8.00 – 16.00,
Piątek: 8.00 – 16.00,
Sobota: 9.00 – 14.00

 

 

Kiełpino, ul. Szkolna 53

Operator: PHU Saniko Andrzej Koszałka

Tel. (58) 685 41 66

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00,
Wtorek: 8.00 – 16.00,
Środa: 10.00 – 18.00,
Czwartek: 8.00 – 16.00,
Piątek: 8.00 – 16.00,
Sobota: 9.00 – 14.00

Do niniejszych punktów można oddać następujące posegregowane odpady komunalne:

  • Odpady Zielone*- tj. trawa, gałęzie, liście, obierki itp.
  • Metale i Tworzywa Sztuczne – tj. butelki plastikowe, opakowania plastikowe, puszki, kartoniki po sokach i mlekach itd.
  • Szkło – tj. szklane butelki, słoiki itp.
  • Papier – tj. makulatura, kartony itp.
  • Odpady elektryczne i elektroniczne – tj. telefon komórkowy, żelazko, mikrofalówka, telewizor, komputer itp
  • Odpady Wielkogabarytowe – tj. meble, sprzęt rekreacyjno-sportowy itd. – w ilości do 250 kg/nieruchomość/rok
  • Odpady Budowlane – tj. kafelki, gruz budowalny itp. – w ilości do 500 kg/nieruchomość/rok  (dla wielolokalowych 250 kg/lokal/rok
  • Zużyte opony samochodowe – 4 sztuki/nieruchomość/rok
  • Odpady niebezpieczne – tj. baterie i akumulatory (do telefonów, bateri, aparatów), przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, zużyte kardridże i tonery, przperacowane oleje, itp.). 

  *PSZOK w Kartuzach nie przyjmuje odpadów kuchennych

ZARZĄDZENIE NR 8//2021

BURMISTRZA KARTUZ

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie regulaminu gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Kartuzach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz uchwały XXIX/265/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 3143), Zarządzenia nr 25/2019 z późn. zm. Burmistrza Kartuz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Burmistrz Kartuz zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 01.02.2021 roku tworzy się na terenie Gminy Kartuzy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony przy ul. Sędzickiego w Kartuzach.

§ 2.

Wprowadza się Regulamin gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sędzickiego w Kartuzach, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie powierza się kierownikowi Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 Burmistrza Kartuz Nr 8/2021 z dnia 25.01.2021 r.

§ 1.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kartuzach przy ul. Sędzickiego, zwanym w skrócie PSZOK.

2. Punkt PSZOK będzie czynny w dniach:  

wtorek od 8.00 do 18.00,

środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00,

sobota od 9.00 do 14.00

3. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów;

8) odpady tekstyliów i odzieży;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady niebezpieczne;

12) przeterminowane leki;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) odpady komunalne budowlano – remontowe i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych, itp.;

15) styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17);

16) zużyte opony.

5. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, posegregowane w sposób określony w ust. 5, w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, o których mowa w ust. 5 pkt 14:

a) do 0,5 Mg na nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na rok,

b) do 0,25 Mg na lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej na rok,

c) styropianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 15 – do 1 m3 na nieruchomość/lokal na rok,

2) zużytych opon, o których mowa w ust. 5 pkt 16 – do 4 sztuk na nieruchomość/lokal na rok,

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, o których mowa w ust. 5 pkt 6 – do 0,25 Mg na nieruchomość/lokal na rok,

6. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie, z uwzględnieniem limitów.

7. Odpady przekazywane w ilościach przekraczających limity określone w ust. 5 przyjmowane są odpłatnie przez operatora PSZOK według ustalonego cennika.

8. Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

9. Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

10. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

11. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:

1) zmieszane odpady komunalne,

3) odpady zawierające azbest,

4) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

12. Przyjęcie odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który zawiera następujące dane: numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

13. PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady na podstawie danych, o których mowa w ust. 12 oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

14. Na terenie PSZOK prowadzony jest Punkt Ponowne Użycie – punkt przyjęcia i odbioru przedmiotów nadających się do dalszego użytkowania.

15. Wymienione w ust. 4 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW

1. Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

– zgłoszenie pracownikowi Punktu rodzaju dostarczanych odpadów,

– sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,

– ważenie odpadów,

– zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

 • numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu,
 • wydanie dostawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu zawierającego kod i wagę odpadów, podpis przekazującego i odbierającego odpady,
 • rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

§ 3.

OBOWIĄZKI MESZKAŃCÓW/WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI

1. Dostarczający odpady ma obowiązek podać dane, o których mowa w § 1 ust. 14.

2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych) w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.

3. Dostarczane odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK.

4. Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone.

5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

6. Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

są zobowiązane do:

– przestrzegania zaleceń obsługi Punktu,

– parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach,

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia,

– zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

§ 4.

ODMOWA PRZYJĘCIA ODPADÓW

Pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

1) jeśli odpad nie jest wymieniony w § 1 ust. 5. Regulaminu,

2) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli

nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej,

3) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,

4) dostarczenia odpadów nieposegregowanych,

5) odmowy podania przez dostawcę odpadu danych, o których mowa w § 1 ust. 12 Regulaminu.

6) zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,

7) gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

POZOSTAŁE UREGULOWANIA


1. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Punktu, iż wyładowane odpady nie są zgodne z deklarowanym kodem oraz nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem, dostawca może zostać zobowiązany do załadunku i usunięcia odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na koszt własny.

3. Każdy korzystający z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

USŁUGI DODATKOWE

Obsługa PSZOK przyjmuje odpady w ramach usługi dodatkowej i prowadzi jej ewidencję, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko przekazującego odpady komunalne (ew. numer identyfikacyjny), adres nieruchomości, z której odpady pochodzą, rodzaj przekazanego odpadu, jego ilość oraz cenę przyjęcia.

Wysokość cen za usługi dodatkowe w PSZOK w Kiełpinie ul. Szkolnej 51:

Do cen za usługę dodatkową,, dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty, za usługi dodatkowe należy uiszczać w dzień przekazania odpadów w kasie PSZOK-u.

 Obsługa PSZOK wystawia paragon lub fakturę VAT za przyjęte odpady.

PSZOK W Kartuzach przyjmuje tylko płatność kartą płatniczą.