Na pewno wielu mieszkańców, jak i właścicieli firm, którzy użytkują drukarki, muszą mieć świadomość, że zużyte tonery nie mogą trafiać do pojemnika na odpady zmieszane. Tego nie wolno nam robić, bo jest to czyn zagrożony mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Dlaczego? Bo zużyty toner od drukarki, czy inny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być traktowany, jak każdy inny odpad komunalny. Na pewno znane jest Państwu oznakowanie na opakowaniu po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, czy instrukcji obsługi, obrazujące przekreślony kosz na odpadki komunalne. No właśnie. Co zatem z takim sprzętem zrobić?

Zużyte tonery należy traktować jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady te powinny być klasyfikowane (o ile nie zawierają składników niebezpiecznych) pod kodami odpadów 16 02 14 lub 20 01 36. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych został zdefiniowany w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jako zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Co oznacza, że jeżeli na potrzeby danej firmy jest stosowana drukarka taka jak w gospodarstwie domowym, to możemy śmiało uznać, że mamy sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego. Wówczas przy zakupie nowego tonera można w takim przypadku zwrócić zużyty w ilości 1:1 u sprzedawcy. A sprzedawca przy sprzedaży nowego tonera ma obowiązek nam odebrać zużyty.

Artykuł 37 ust. 1 ww. ustawy  zobowiązuje bowiem dystrybutora do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Zatem dystrybutor dostarczając sprzedawcy sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest odebrać od niego nieodpłatnie taki sprzęt i zapewnić mu właściwe dalsze zagospodarowanie.

Sprzedawca przy tym nie musi, na podstawie art. 45 ustawy o odpadach, posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów. Nie musi też być zarejestrowany w BDO, bo  odbieranie przez sprzedawcę zużytej drukarki w ramach nabywania przez klienta nowej, jest traktowane jako nieprofesjonalne zbieranie zużytego sprzętu. Warunkiem prowadzenia takiej działalności jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczącej co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zebranych odpadów w postaci zużytego sprzętu, w tym przypadku w postaci zużytych tonerów.

W przypadków profesjonalnych drukarek, czyli sprzętu którego użytkownikami nie są w zasadzie gospodarstwa domowe, tonery do tych drukarek, które są uznawane za sprzęt elektryczny i elektroniczny, nie będą zużytym sprzętem pochodzącym z gospodarstw domowych i nie działają już tutaj przepisy mówiące o tym, że możemy sprzęt danego rodzaju oddać w miejscu zakupu nowego sztuka za sztukę.

Co jeżeli mamy więcej tonerów, a nie zamierzamy kupić nowych? Mieszkańcy gminy taki sprzęt mogą przynieść do PSZOK w Kartuzach na ul. Sędzickiego albo do PSZOK w Kiełpinie na ul. Szkolnej.

A firmy mogą przekazać do punktów zajmujących się profesjonalnym zbieraniem tego rodzaju odpadów, tj.:

1)  Metal -Rec, Krzysztof Paczkowski – punkt w Kartuzach, ul. Gdańska 28,

2)  P.H.U. Saniko Andrzej Koszałka – punkt w Kiełpinie ul. Szkolna,

3)  Elwoz Eco Sp. z o. o., punkt w Somoninie ul. Ceramiczna 1.