Nieruchomości zamieszkane

Stawka dla nieruchomości zamieszkanych wynosi: 19,00zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe. W przypadku nieruchomości wyposażonych w kompostownik Gmina Kartuzy nalicza ulgę w wysokości 1,00zł za każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotną wysokość stawki podstawowej od osoby miesięcznie tj. 38zł od 01.02.2020r. do 31.08.2020r., natomiast przez kolejne miesiące trzykrotną wysokość stawki podstawowej, od osoby miesięcznie tj. 57zł.

Terminy Płatności
Za okres:Termin Płatności:
Styczeń – Luty 15 luty
Marzec – Kwiecień15 kwiecień
Maj – Czerwiec15 czerwiec
Lipiec – Sierpień15 sierpień
Wrzesień – Październik15 październik
Listopad – Grudzień15 grudzień
 

Nieruchomości niezamieszkane (firmy, instytucje, przedsiębiorstwa)

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie wielkości pojemników, ilości pojemników, oraz zależna jest od częstotliwości odbioru odpadów resztkowych (zmieszanych – pozostałości po segregacji).

Pozostałe odpady segregowane (surowce – tj. bio, szkło, papier, metale i tw. sztuczne) są odbierane bezpłatnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym na terenie miejscowości.

Tabela stawek za pojedynczy wywóz pojemnika:
Wielkość pojemnikaStawka:
60 L35,00 zł
120 L35,00 zł
240 L60,00 zł
500 L120,00 zł
660 L120,00 zł
1100 L230,00 zł

UWAGA! Minimalna częstotliwość odbioru odpadów na terenie Gminy Kartuzy dla odpadów zmieszanych to odbiór: 1 raz na 2 tygodnie.

Sposób wyliczania opłaty polega na pomnożeniu stawki za pojemnik z częstotliwością odbioru.

Tabela częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych:
Częstotliwość:Sposób mnożenia (ilość odbiorów w miesiącu):
1 raz na dwa tygodnie[stawka] x 2,16666
1 raz na tydzień[stawka] x 4,33333
2 razy w tygodniu[stawka] x 8,66666

Przykład: Pojemnik 120 L odbierany z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie: 35,00 zł x 2,16666 = 75,8331 ( po zaokrągleniu: 75,83 zł )

Terminy Płatności:
Za okres:Termin Płatności:
Styczeń – Luty 15 luty
Marzec – Kwiecień15 kwiecień
Maj – Czerwiec15 czerwiec
Lipiec – Sierpień15 sierpień
Wrzesień – Październik15 październik
Listopad – Grudzień15 grudzień
 

Nieruchomości letniskowe (rekreacyjno-wypoczynkowe)

Nieruchomości letniskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe (tj nieruchomość, która zamieszkiwana jest przez część roku) na których powstają odpady komunalne objęte są stawką ryczałtową roczną. Niezależnie od ilości osób, ilości odpadów czy miesięcy w których nieruchomość jest zamieszkana stawka wynosi: 169,00 zł rocznie. Termin płatności dla nieruchomości jest do 15 lipca każdego roku.

 

Rodzinne Ogrody Działkowe

Dla rodzinnego ogrodu działkowego, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady zmieszane, bio, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne w wysokości:

 • worek 60l – 8,00 zł,
 • worek 120l – 16,00 zł,
 • pojemnik 120l – 5,90 zł,
 • pojemnik 240l – 11,00 zł,
 • pojemnik 500l – 24,00 zł,
 • pojemnik 660l – 29,00 zł,
 • pojemnik 1100l – 54,00 zł

W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny ustala się dla rodzinnego ogrodu działkowego stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami, w wysokości stanowiącej czterokrotność wysokości stawki podstawowej określonej w punkcie 7, za pojemnik lub worek jak poniżej:

 • worek 60l – 32,00 zł,
 • worek 120l – 64,00 zł,
 • pojemnik 120l – 23,60 zł,
 • pojemnik 240l – 44,00 zł,
 • pojemnik 500l – 96,00 zł,
 • pojemnik 660l – 116,00 zł,
 • pojemnik 1100l – 216,00 zł

Sposób wyliczania opłaty polega na pomnożeniu stawki za pojemnik z częstotliwością odbioru.

Tabela częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych:

Częstotliwość:Sposób mnożenia (ilość odbiorów w miesiącu):
1 raz na dwa tygodnie[stawka] x 2,16666
1 raz na tydzień[stawka] x 4,33333
2 razy w tygodniu[stawka] x 8,66666

Przykład: Pojemnik 120 L odbierany z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie: 5,90 zł x 2,16666 = 12,7833294( po zaokrągleniu: 12,78 zł )