Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu  recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. 

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września  1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny  osiągnąć: 

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając  w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Rok201320142015201620172018201920202021*2022*2023*
Papier, metal,  
tworzywa 
sztuczne, szkło 
121416182030405020 25 35
  Poziom osiągnięty 
przez Gminę 
Kartuzy 
27 30,3  42,9  43,3  29,5 36 40  45,63  21,0932,64**37,56

*począwszy od 2021 roku obowiązuje nowy unijny wzór rozliczania się z osiąganych  poziomów odzysku,
Dane o wysokości poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia podano już dla nowych zasad obliczania, czyli w odniesieniu do całego strumienia odpadów komunalnych

** W obliczeniach poziomu uwzględniono masę bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła (odpady kompostowane w przydomowych kompostownikach, obliczoną zgodnie z art. 4 ust. 3 decyzji wykonawczej komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Rok20132014201520162017201820192020202120222023
Inne niż 
niebezpieczne  odpady budowlane i rozbiórkowe
3638404245506070 nie dotyczy nie dotyczy nie
dotyczy
Poziom osiągnięty 
przez Gminę 
Kartuzy 
100 98,4  10095,970,1 91,5  68  99,69 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały  określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie  poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412). 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały  następujące poziomy:

Rok20132014201520162017201820192020202120222023
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  składowania w stosunku do masy tych  odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]50 50 50 45 45 40 40 35 35 3535
Poziom osiągnięty przez Gminę Kartuzy57 61 30,5  1,8  1,0 4,9    8  8,55  9,00 0,4411,73