Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu  recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. 

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września  1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny  osiągnąć: 

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając  w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Rok2012201320142015201620172018201920202021*
Papier, metal,  
tworzywa 
sztuczne, szkło 
101214161820304050 20
  Poziom osiągnięty 
przez Gminę 
Kartuzy 
19 27  30,3  42,9  43,3 29,5 36  40  45,6322,84
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia[%]

*począwszy od 2021 roku obowiązuje nowy unijny wzór rozliczania się z osiąganych  poziomów odzysku,
który oblicza się w odniesieniu do całego strumienia odpadów komunalnych, a nie tylko dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rok2012201320142015201620172018201920202021
Inne niż 
niebezpieczne  odpady budowlane i rozbiórkowe
3036384042455060 70 nie dotyczy
Poziom osiągnięty 
przez Gminę 
Kartuzy 
100 100  98,4  100  95,9 70,1  91,5  68  99,69 nie dotyczy
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały  określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie  poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412). 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały  następujące poziomy:

Rok2012201320142015201620172018201920202021
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji 
przekazywanych do  składowania w stosunku do masy tych  odpadów 
wytworzonych w 1995 r. [%]
75 50 50 50 45 45 40 40 35 35
Poziom osiągnięty przez Gminę Kartuzy60,2 31.XII 2013 r.   57 61  30,5  1,8 1,0    4,9  8  8,559,00