Wykaz sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o informacje przekazane Burmistrzowi Kartuz przez zbierających zużyty sprzęt (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

1)  Metal -Rec, Krzysztof Paczkowski – punkt w Kartuzach, ul. Gdańska 28,

2)  P.H.U. Saniko Andrzej Koszałka – punkt w Kiełpinie ul. Szkolna,

3)  Elwoz Eco Sp. z o. o., punkt w Somoninie ul. Ceramiczna 1.

4) Gmina Kartuzy, ul. Sędzickiego 40 w Kartuzach.

Sprzedawca detaliczny i hurtowy zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu tego samego rodzaju (np. kuchenka eklektyczna za kuchenkę elektryczną itp.), w ilości nie większej niż kupowany nowy sprzęt.

W oparciu  o art. 42a ust. 1 przywołanej ustawy prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.