19 lutego, 2021 Ogłoszenia Brak komentarzy

Szanowni  Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że od wtorku (02.02.2021 roku) działa nowy PSZOK w Kartuzach na ul. Sędzickiego 40 , czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (w miejscu po byłym targowisku zwierzęcym).  PSZOK został wybudowany w ramach środków unijnych, w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu to 2.888.104,65 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej jest w kwocie – 2.454.888,95 zł. Resztę stanowią środki własne Gminy.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty. Wszystkie poniedziałki w roku PSZOK jest nieczynny. Godziny otwarcia:

wtorek od 8.00 do 18.00,

środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00,

sobota od 9.00 do 14.00

Jednocześnie informujemy, że z dniem  01.02.2021 roku  przestał działać PSZOK w Kartuzach na ul. Mściwoja II 14. 

Nowy PSZOK w Kartuzach na ul.  Sędzickiego 40 działa razem z punktem PSZOK w Kiełpinie na ul. Szkolnej 53. Zatem na terenie Gminy Kartuzy będą dostępne dla mieszkańców dwa stacjonarne punkty odbioru odpadów selektywnie zebranych. PSZOK w Kiełpinie jest otwarty we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek, wtorek od 08.00 do 16.00, w środę od 10.00 do 18.00, w czwartek i piątek od 8.00 do 16.00, w sobotę od 9.00 do 14.00.

Takie godziny otwarcia PSZOków mają ułatwić dostęp dla mieszkańców, również po godzinach pracy, gdyż mamy dwa dni w tygodniu, gdzie możemy dostarczyć odpady do godziny 18. (we wtorek w Kartuzach, w środę w Kiełpinie).   

Nowy PSZOK w Kartuzach jest bardziej funkcjonalny i nowoczesny. Elementem nowego PSZOK jest ścieżka edukacyjna (wyposażona w oświetlenie z elementami OZE: moduł PV i wiatrak), Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Napraw i  Punkt Ponowne Użycie.

Na wyposażeniu PSZOK jest rampa najazdowa, z pomieszczeniami magazynowymi na odpady niebezpieczne, 2 kontenery kompostujące na odpady zielone, waga samochodowa, boksy i kontenery na odpady. Zakupiony zostanie rębak do gałęzi,, 2 przyczepki do wynajęcia przez mieszkańców na potrzeby dostarczenia odpadów.

W ramach Centrum Edukacji Ekologicznej przewiduje się organizację licznych szkoleń dla wszystkich mieszkańców Gminy (dzieci i dorosłych) w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz podnoszenia świadomości ekologicznej, jako całości, wprowadzając mieszkańców w wymóg nałożony przez UE, jakim jest prowadzenie gospodarki w cyklu zamkniętym, w zgodzie z trendem zero waste.

Na terenie nowego PSZOK w Kartuzach będzie funkcjonował warsztat naprawczy. Planujemy dać drugie życie odpadom. Te rzeczy, które będą nadawały się do ponownego użycia, chcemy przekazywać zainteresowanym osobom. Chcemy by nowy PSZOK miał swoją stronę internetową, na której mieszkańcy zobaczą katalog dostępnych produktów.

Do PSZOK dostarczane mogą być odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów;

8) odpady tekstyliów i odzieży;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady niebezpieczne;

12) przeterminowane leki;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) odpady komunalne budowlano – remontowe i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych, itp.;

15) styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17);

16) zużyte opony.

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, posegregowane i w każdej ilości, za wyjątkiem:

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których jest limit do 0,5 Mg na nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na rok oraz do 0,25 Mg na lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej na rok,

styropianu, do 1 m3 na nieruchomość/lokal na rok,

zużytych opon, do 4 sztuk na nieruchomość/lokal na rok,

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, do 0,25 Mg na nieruchomość/lokal na rok,

Odpady przekazywane w ilościach przekraczających ww.limity przyjmowane są odpłatnie przez operatora PSZOK według ustalonego cennika.

Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady zawierające azbest,

3) odpady niemożliwe do zidentyfikowania

4) odpady z działalności gospodarczej.

Przyjęcie odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który zawiera następujące dane: numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady na podstawie danych, o których mowa oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

Na terenie PSZOK prowadzony jest Punkt Ponowne Użycie – punkt przyjęcia i odbioru przedmiotów nadających się do dalszego użytkowania. W tym miejscu można zostawić odpady, które mogą jeszcze innym posłużyć jako przedmioty do używania.

Wszystkie odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

– zgłoszenie pracownikowi Punktu rodzaju dostarczanych odpadów,

– sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,

– ważenie odpadów,

– zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu,

wydanie dostawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu zawierającego kod i wagę odpadów, podpis przekazującego i odbierającego odpady,

rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych) w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.

Dostarczane odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK.

Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązane do:

– przestrzegania zaleceń obsługi Punktu,

– parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach,

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia,

– zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

Zdjęcia z PSZOK:

Mini PSZOKI

Dodatkowo w ramach tego projektu posadowione zostały w Staniszewie i w Brodnicy Górnej zbiornice (miniPSZOK) w formie bezpiecznych, estetycznych i wygodnych w użytkowaniu kontenerów na odpady problemowe, których nie powinniśmy wrzucać do pojemników przed posesją, np.:

– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

– leki

– baterie i akumulatory

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

-metale

– środki ochrony roślin.

Zdjęcia Zbiornicy

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba będzie oddawać części odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki, które są oddalone o kilkanaście kilometrów od Brodnicy Górnej i Staniszewa.
Zbiórka odpadów w nowo zakupionych kontenerach (zbiornicach) będzie dla mieszkańców ww. miejscowości oraz najbliższych okolic bezpłatna. Już niedługo rozpoczniemy cykl szkoleń dla mieszkańców, w zakresie prawidłowego korzystania z miniPszok.

Written by Michał Formela