Szanowni  Państwo, mamy przyjemność poinformować, że od wtorku (02.02.2021 roku) działa nowy PSZOK w Kartuzach na ul. Sędzickiego 40 , czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (w miejscu po byłym targowisku zwierzęcym).  PSZOK został wybudowany w ramach środków unijnych, w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu to 2.888.104,65 zł. Dofinansowanie z ...
Read more
Urząd Miejski w Kartuzach przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowychi przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, Burmistrz Kartuz apeluje ...
Read more
Okres świąteczny dobiega końca. „Sypią się” nasze choinki. Nasuwa się pytanie: Jak właściwe je zagospodarować? Sposobów na to jest kilka. Można drzewko pociąć na kawałki i rozsypać na rabatce w ogrodzie. Igły sosny, świerku czy innych iglaków można też wrzucić do kompostu. Najlepiej jednak pryzmować je osobno i nie mieszać z innymi odpadami organicznymi, ponieważ proces ...
Read more
Szanowni Państwo, Informujemy, iż wszystkie naturalne choinki poświąteczne będą odbierane w Gminie Kartuzy wg. poniżej ustalonego harmonogramu. 19.01.2021 Brodnica Górna,Brodnica Dolna,Smętowo Chmieleńskie,Ręboszewo,Dzierżążno,Borowo,Sitno 26.01.2021 Kartuzy,Kosy,Burchardztwo,Grzybno,Kaliska,Mezowo 29.01.2021 Kiełpino,Kiełpino – Leszno
Read more
Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca oraz system odbioru odpadów w Gminie Kartuzy. Stawka opłaty od  mieszkańca za odpady od nowego roku wynosi 23 zł miesięcznie, z ...
Read more

INFORMACJA

 Gmina Kartuzy, w ramach założeń Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012-2032 aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Gdańsku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2020. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 92.651,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych ...
Read more
Od 1.10.2020 r. Straż Miejska będzie nakładać kary na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od 4 września 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej są uprawnieni do nakładania grzywien ...
Read more
Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Gmina Kartuzy, w ramach opłaty za odpady, nie będzie już: wyposażała nieruchomości jednorodzinnych, ...
Read more
Page 1 of 2 12
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu