Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku nie zmieniła się.

Burmistrz Kartuz informuje, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku nie uległa zmianie, wynosi 32 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zmianie nie uległa też wysokość ulgi w opłacie z tytułu kompostowania bioodpadów  w kompostowniku przydomowym przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych – dalej wynosi 3 zł za osobę.

Bez zmian pozostają też numery rachunków i terminy opłat za odpady.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości w częstotliwości dwumiesięcznej, z góry, w terminie do 15 dnia miesiąca, zgodnie z tabelą:

Termin Płatności:Za okres:
15 lutyStyczeń – Luty
15 kwiecieńMarzec – Kwiecień
15 czerwiecMaj – Czerwiec
15 sierpieńLipiec – Sierpień
15 październikWrzesień – Październik
15 grudzieńListopad – Grudzień

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na indywidualny numer konta bankowego podany przez Urząd Miejski w Kartuzach.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Osoby zainteresowane otrzymaniem indywidualnej informacji w zakresie wysokości i terminów dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 oraz innych dodatkowych informacji są proszone o kontakt telefoniczny pod numerem 58 694 52 44, 58 694 52 46 lub przez pocztę elektroniczną: gmina@poczta.kartuzy.pl.

W przypadku chęci ustalenia salda lub zaległości na koncie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi, kontakt pod numerem telefonu 58 694 52 14.

Written by Mateusz Gorlikowski