Podczas sobotniej akcji „Kwiaty za odpady”, w Pszoku w Kartuzach, dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zebrać 1,5 tony odpadów papieru i makulatury, blisko 0,5 tony baterii i 3 tony elektroodpadów.

Celem  akcji przeprowadzonej 16.03.2024 w kartuskim Pszoku było promocja Pszoku, zwiększenie ekologicznej świadomości społecznej i podkreślenie znaczenia recyklingu odpadów. Bez prawidłowej segregacji odpadów nie ma efektywnego recyklingu odpadów.

Segregacja odpadów pomaga zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska. Segregując różne rodzaje odpadów, możemy mieć pewność, że materiały nadające się do recyklingu są wysyłane we właściwe miejsca, a nie trafiają na składowisko.

Każdy mieszkaniec ma swój wkład w ochronę środowiska. Dzięki segregacji odpadów można skutecznie wykorzystać surowce, z których są wytworzone. Odebrane od mieszkańców odpady z papieru i tektury zostaną ponownie wykorzystane do produkcji papieru w zakładzie Mondi Świecie S.A. w Świeciu. Baterie i zużyte elektroodpady przekazane zostaną do zakładu przetwarzania elektroodpadów Enviropol Spółka z o. o. w Gliwicach, gdzie zostaną poddane recyklingowi.

Gmina Kartuzy współpracuje z Asekol PL Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacją Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie w zakresie organizacji prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

  Proces recyklingu odpadów umożliwia odzyskanie surowców i ich ponowne wykorzystanie w procesie produkcji. Chroni zatem zasoby naturalne. Prawidłowy recykling elektroodpadów pomaga także w eliminacji toksycznych substancji, które mogą uwolnić się przy niewłaściwym demontażu sprzętu. Elektroodpady zawierają wiele substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi, takich jak rtęć, ołów, kadm, brom i wiele innych. Jeżeli elektroodpady zostaną wyrzucone wraz z innymi odpadami do zwykłego pojemnika i trafią na składowisko odpadów albo zostaną spalone, to te substancje mogą przedostać się do gleby, wód gruntowych i powietrza, zanieczyszczając tym samym planetę i wpływając negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt. Podobnie jest z nielegalnym demontażem sprzętu elektro, podczas którego do środowiska mogą uwolnić się niebezpieczne substancje. Za nielegalny demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 15 000 zł do 500 000 zł, zarówno dla firm jak i osób fizycznych. Natomiast za wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika, porzucenie w lesie czy w innym niedozwolonym miejscu grozi kara grzywny do 5 000 zł. Dlatego tak ważne jest, aby elektroodpady były oddawane w miejscu zakupu nowego sprzętu „sztuka za sztukę” albo były oddawane w Pszok.      

ASEKOL #LoveRecykling @LoveRecykling

Poniżej link z relacji tego wydarzenia

https://www.kartuzy.pl/aktualnosc/ochrona-srodowiska/2415-oblezenie-pszoku-w-kartuzach-akcja-kwiaty-za-odpady-zakonczona

URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1 tel.: (58) 694-52-44, (58) 694-52-46; e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl1/1

Written by Mateusz Gorlikowski