ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W COROCZNYM KONKURSIE

 „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2022” w kategorii „Zagroda” lub „Wieś”.

Burmistrz Kartuz zaprasza wszystkich
właścicieli zagród rolniczych (będących miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny) oraz Sołtysów wsi do udziału w konkursie „Piękna wieś Pomorska 2022”.

            Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia (odpowiednio Sołtys dla wsi, rolnik dla zagrody) oraz zrobić fotografie oraz opis zgłaszanej przez siebie zagrody lub wsi na maksymalnie 1 stronę A4, uwzględniający kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (dla wsi) lub załącznika nr 4 (dla zagrody).

            UWAGA!

            Obowiązkowe jest załączenie do zgłoszenia opisu wraz z fotografiami zagrody / wsi. Zgłoszenia niezawierające wspomnianych załączników, w oparciu o wyszczególnione
w Regulaminie kryteria, nie będą uwzględniane.

            W przypadku rolników i wsi biorących udział w konkursie w roku poprzednim należy w opisie wyraźnie uwzględnić zmiany jakich dokonano od tamtego czasu.

            Regulamin, karty zgłoszeń wraz z załącznikami (Kryteriami ocen) dostępne są na stronie www.kartuzy.pl oraz odpady.kartuzy.pl. Istnieje również możliwość pobrania dokumentów bezpośrednio z siedziby Urzędu, po ustaleniu telefonicznym z pracownikiem Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 58 694-52-50, który przygotuje, wskazaną przez Państwa, ilość dokumentów.

            Nabór zgłoszeń trwa od 21 marca do 30 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia należy składać w siedzibie tut. Urzędu, za pośrednictwem poczty, przy użyciu platformy E-PUAP lub poprzez złożenie dokumentów bezpośrednio w skrzynce umieszczonej na budynku Urzędu od strony ul. 3 Maja, oznaczonej „Gmina Kartuzy”. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie – nie będą uwzględniane.

            Wszelkie pytania, proszę kierować do pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 58 694-52-50.

            Regulamin konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022” dostępny jest również na stronie www.pomorskie.eu.

Written by Michał Formela