Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany azbestu na rok 2024. Nabór potrwa od 11 marca do 11 kwietnia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne,
  •  wspólnoty mieszkaniowe,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby prawne,
  • jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowaniu podlega:

  • demontaż, transport i utylizacja wyrobu azbestowego,
  •  transport i utylizacja wyrobu azbestowego.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów, związanych z zadaniami podlegającymi dofinansowaniu/

Kryteria wyboru: w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski wyłącznie na transport i utylizację, następnie wnioski o pierwszym stopniu pilności, a w ostatniej kolejności – o trzecim stopniu pilności (gdzie 1. stopień pilności oznacza natychmiastową konieczność unieszkodliwienia azbestu)/.

Stopień pilności określony jest przez beneficjenta we wniosku, na formularzu przygotowanym przez Urząd Miejski w Kartuzach.

Gmina wybiera wykonawcę zadania dla całego terenu Gminy Kartuzy, w związku z tym nie będzie pokrywać kosztu zadań,  zrealizowanych przez podmiot inny niż wybrany.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać od 11 marca 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone poza okresem naboru będą wpisywane na listę rezerwową (nabór na listę rezerwową trwać będzie do 30 października 2024 r.); wnioski z listy rezerwowej nie przechodzą na następny rok.

Formularze wniosków przez cały okres naboru można będzie pobrać w następujący sposób:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Miejskiego w Kartuzach następującymi drogami:

–  drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

– drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem platformy E-PUAP lub podpisane uwierzytelnionym podpisem elektronicznym (nie będą rozpatrywane wnioski przesłane na adres e-mail Urzędu).

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (320, tel. 58 694 52 50).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. W przypadku wyczerpania lub braku środków, dofinansowanie nie zostanie udzielone.

Written by Mateusz Gorlikowski