Gmina Kartuzy - Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(58) 694 52 44 / 46
odpady@poczta.kartuzy.pl

Blog full width

Home » » Blog full width

Zmiany od 01.01.2022r.

Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach uprzejmie informuje, że do najnowszych zmian, które obowiązują mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 01.01.2022 r. należą:

 1. selektywne zbieranie odpadów w postaci popiołu z palenisk domowych przez właścicieli, którzy wykorzystują paliwo stałe do ogrzewania nieruchomości. Odpadów popiołu nie można już wrzucać do pojemników na odpady zmieszane/resztkowe. Wystudzone odpady popiołu należy wystawiać do…
Read more

W ramach projektu pn. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kartuzy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy właścicieli, zarządców budynków wielolokalowych (zabudowy zbiorowej powyżej 4 lokali) i Wspólnot Mieszkaniowych położonych na terenie Gminy do odbioru tablic edukacyjnych w tematyce prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Tablice należy umieszczać na zewnątrz wiat śmietnikowych w zabudowie…

Read more

Szanowni  Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że od wtorku (02.02.2021 roku) działa nowy PSZOK w Kartuzach na ul. Sędzickiego 40 , czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (w miejscu po byłym targowisku zwierzęcym).  PSZOK został wybudowany w ramach środków unijnych, w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu to 2.888.104,65 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej jest w kwocie – 2.454.888,95 zł. Resztę…

Read more

Urząd Miejski w Kartuzach przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Kartuz apeluje do mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej…

Read more

Okres świąteczny dobiega końca. „Sypią się” nasze choinki. Nasuwa się pytanie: Jak właściwe je zagospodarować? Sposobów na to jest kilka.
 Można drzewko pociąć na kawałki i rozsypać na rabatce w ogrodzie. Igły sosny, świerku czy innych iglaków można też wrzucić do kompostu. Najlepiej jednak pryzmować je osobno i nie mieszać z innymi odpadami organicznymi, ponieważ proces ich przetworzenia będzie wówczas spowolniony.
 Kompost z igieł będzie doskonały jako ściółka pod…

Read more

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wszystkie naturalne choinki poświąteczne będą odbierane w Gminie Kartuzy wg. poniżej ustalonego harmonogramu.

19.01.2021

 • Brodnica Górna,
 • Brodnica Dolna,
 • Smętowo Chmieleńskie,
 • Ręboszewo,
 • Dzierżążno,
 • Borowo,
 • Sitno

26.01.2021

 • Kartuzy,
 • Kosy,
 • Burchardztwo,
 • Grzybno,
 • Kaliska,
 • Mezowo

29.01.2021

 • Kiełpino,
 • Kiełpino – Leszno
Read more

Szanowni Państwo,

w związku z uchwaleniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kartuzach uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie stawka za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca oraz system odbioru odpadów w Gminie Kartuzy.

Stawka opłaty od  mieszkańca za odpady od nowego roku wynosi 23 zł miesięcznie, z ulgą 1 zł/os za kompostowanie. W…

Read more

Od 1.10.2020 r. Straż Miejska będzie nakładać kary na właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Od 4 września 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
Strażnicy Miejscy uzyskali uprawnienia do…

Read more

Od 01.08.2020 roku, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Gmina Kartuzy, w ramach opłaty za odpady, nie będzie już:

 • wyposażała nieruchomości jednorodzinnych, domków letniskowych, firm, instytucji oraz ogródków działkowych w worki…
Read more

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, w związku z pismem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.05.2020r. oraz kierowanymi do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpieniami, w których podnoszony jest problem zanieczyszczania przestrzeni miejskich i wiejskich (ulic i chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi na sygnalizowany problem.

Aktualna sytuacja…

Read more
Page 1 of 2 12
Wielkość czcionki
Tryb wysokiego kontrastu